Waarom kan het niet?

Op 5 maart stuurden wij het college schriftelijke vragen over de informatievoorziening met betrekking tot het niet doorgaan van de gemeenteraadsverkiezingen . Wij deden in deze brief de suggestie om elke stemgerechtigde per brief (ingesloten bij de stempas) hierover te informeren. Met het verzoek onze brief voor 12 maart te beantwoorden.
“Toen ik dit gister op het stembureau vroeg was de reactie: er zijn best wel veel mensen die vragen waarom kunnen we niet voor de gemeenteraad stemmen….” (Fred Dellebarre)
 
Op 22 maart, EEN DAG NA DE VERKIEZINGEN ontvingen wij onderstaand antwoord van het college:

 Aan de fractievoorzitter van Gezond
Verstand Haren, de heer M. Wolters
 
Geachte heer Wolters,
 
Op maandag 5 maart jl. hebben wij uw schriftelijke vraag ontvangen over wanneer wij de inwoners van de gemeente Haren concreet gaan informeren over het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen niet op 21 maart a.s. maar in november van dit jaar plaats vinden.
Via deze brief kunnen wij bij u aangeven dat wij al zijn gestart met het concreet informeren van onze inwoners over dit onderwerp. Wij hebben bewust gekozen dit niet per brief te doen die is toegevoegd bij de stempas voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dit past namelijk in onze gebruikelijke werkwijze. Ook in het verleden zijn geen brieven toegevoegd als alleen stempassen voor een raadgevend referendum werden verstuurd.
Ook wij zien dat in de landelijke media veel aandacht is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s.. Echter is in de regionale en lokale media al geruime tijd aandacht voor de afwijkende datum van de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente vanwege een mogelijke herindeling en dat op 21 maart a.s. alleen een raadgevend referendum wordt georganiseerd. Daarnaast denken wij dat het grootste deel van de inwoners op de hoogte is van het afwijkende tijdstip van de gemeenteraadsverkiezingen door de grote betrokkenheid op dit dossier. Normaliter zullen politieke partijen ruim voor het verstrekken van de stempassen aan kiesgerechtigden een verkiezingscampagne opgestart hebben. Wij maken de inschatting dat onze inwoners het uitblijven van verkiezingscampagnes als signaal opvatten dat op 21 maart a.s. geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden.
 
Vanwege voorgenoemde redenen hebben wij gekozen onze inwoners in algemene zin te informeren via de gebruikelijke communicatiekanalen. Inmiddels hebben wij de volgende concrete stappen gezet:
• op twee momenten informeren wij onze inwoners via de Harener Molen-
wieken, namelijk in de edities van het Harener Weekblad van 7 en 14 maart; • via een nieuwsbericht op onze website;
• via berichten op onze social mediakanalen.
Wij denken hierin de juiste keuze te hebben gemaakt omdat ons de afgelopen weken weinig vragen hebben bereikt over het afwijkende moment van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Haren.

Wij vinden dat het college beter had moeten informeren!
1. Denkt het college dat al hun inwoners op social media zitten en ja/ja stickers op de bus hebben. Het Harener Weekblad wordt niet door iedereen gelezen!
2. Denkt het college dat hun inwoners helderziend zijn. De brief staat vol met aannames. Wij verwachten antwoorden gebaseerd op feiten!
 
De fractie van GVH heeft tot gister wel 100 man gesproken die van niets wisten (ook Groningers)