Tekenen bij het kruisje

Op 8 mei 2018 hebben college , coalitiepartijen D66, CDA en de andere oppositiepartijen in de gemeenteraad van Haren besloten om volledig mee te werken aan de voorbereiding voor herindeling met Groningen en Ten Boer. Gezond Verstand Haren heeft als enige partij tegen het voorstel van het college gestemd omdat wij van mening zijn dat hiermee een vrijbrief wordt gegeven aan de leden van de eerste kamer voor het wetsontwerp te stemmen. Gezond Verstand Haren is van mening dat het nu nog te vroeg is. We hopen en verwachten dat de leden van de eerste kamer hun gezonde verstand gebruiken en op basis van juiste feiten de rechtmatigheid van het wetsontwerp toetsen en het voorstel zullen verwerpen. 

Als er besluiten worden genomen op basis van onjuiste en onvolledige informatie dan mag je veronderstellen dat beslissers zich flink achter de oren moeten krabben als ze er achteraf achter komen dat ze een verkeerd besluit hebben genomen.

Helaas moeten we constateren dat foute besluiten altijd achteraf goed gepraat kunnen worden. Voorbeelden te over op diverse beleidsterreinen.

De geloofwaardigheid van de politiek staat op het spel! Inwoners worden gehoord, maar er wordt niet naar ze geluisterd! Kennelijk vinden politici in Den Haag en in Haren dat inwoners maar bijzaak zijn. De spelers in het politieke veld doen ertoe en rechtvaardigheden hiermee het feit dat er een wereld is waarbij macht boven democratie staat.

Ook constateren wij dat gedurende het spel, spelregels worden veranderd. Is dat eerlijk? NEE! Wordt hiermee democratie bedreven? NEE! Een trieste constatering voor al die mensen die hun vertrouwen hebben uitgesproken in volksvertegenwoordigers die voor verkiezingen dingen beloven die ze daarna niet meer nakomen. Gelovend in hun eigen gelijk.

Moeten we ondanks dat ons dan maar neerleggen bij het besluit van de tweede Kamer? Moeten we ondanks dat vooruitlopen op voorbereiding op herindeling? In afwachting op besluitvorming in de eerste Kamer?

Het antwoord op beide vragen is NEE!

We weten allemaal dat er in de tweede Kamer een besluit is genomen op basis van onjuiste en onvolledige informatie, ingegeven door een minister die zich alleen heeft laten leiden door een vooringenomen gedeputeerde van de provincie Groningen. Er zullen ongetwijfeld fracties zijn in dit huis die dat ontkennen en nu vergenoegt constateren dat de wens van de minderheid als leidend wordt genomen in dit drama!

Vooruitlopen op besluitvorming in de eerste Kamer is eigenlijk het huis, het huis van onze inwoners en ondernemers, al verkopen voordat er een gegronde reden is om de makelaar aan het werk te zetten. Wij zien nog steeds geen gegronde reden om Haren aan STAD toe te voegen. Dit noemen wij minachting van het democratisch proces.

Is dat de democratie waar we voor willen gaan? Waar door velen voor is gevochten? Nee, dat is niet de democratie die wij ons voor ogen hadden!

Gezond Verstand Haren heeft als lokale onafhankelijke partij in de afgelopen 4 jaar haar principes vastgehouden. Als je een keus maakt, zelfstandig blijven, moet je, vinden wij, je daar principieel aan vasthouden. Dat is waar de kiezer op moet en mag rekenen.

Als we nu kijken naar de overwegingen van het college bij dit raadsvoorstel, dan zien wij daarin niets terug van die principes die de afgelopen jaren zijn uitgesproken door het college, de raad en haar burgemeester.

“We werken niet langer mee aan spoor 2 en zetten volledig in op spoor 1 zelfstandig blijven”

“Ik ga hartstochtelijk voor een zelfstandig Haren”

Beide uitspraken worden met voeten getreden!

Maakt het college zichzelf geloofwaardig door nu als een bange haas te kiezen voor de macht van politiek Den Haag en die van de provincie?

Maakt het college zich geloofwaardig naar de inwoners en ondernemers van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren? Nee!

Maar kennelijk valt dit alles goed te praten. Wordt in achterkamertjes gedeald met afspraken! Wordt een zelfstandige gemeente Haren uitgeruild met posities op het pluche! Wordt er waarschijnlijk ook al gesproken over een uitruil van Onnen, Glimmen en Noordlaren met Ter Borgh! Dat vinden wij onbegrijpelijk. Wordt het ontbreken van tijd als voornaamste argument gebruikt om nu al volledig in te zetten op voorbereiding.

Politici, volksvertegenwoordigers, zijn mensen die kennelijk alles recht moeten kunnen praten wat krom is. Het zij zo!

Of zich dat verhoudt met het hoe en waarom van onze democratische waarden is dan een legitieme vraag. De opkomst van lokale politieke partijen wordt met man en macht tegengehouden door de (tussen aanhalingstekens) ‘gevestigde politieke partijen’. Wij zijn blij dat we deel uit maken van een groeiende lokale onafhankelijke politieke stroming in Nederland die zich niet verschuilt achter haar eigen gelijk, maar de stem van de inwoner en ondernemer serieus neemt.

In de overwegingen die nu voorliggen, wordt geprobeerd beeldvorming neer te zetten waarbij de gemeente Haren er alles aan doet om zelfstandig te blijven. We vragen ons serieus af of dat werkelijk zo is! Evenzo wordt geformuleerd dat het zogenaamde bestuursakkoord op onderdelen nader moet worden gepreciseerd en uitgewerkt met inachtneming van Beterr Haren. Dit slaat nu, volgens ons op dit moment, als een vlag op een modderschuit. Nu erkennen van het bestuursakkoord geeft een vrijbrief aan de eerste Kamer om van wetsontwerp 34805 een hamerstuk te maken.

U tekent dus bij het kruisje vanavond. U geeft Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren weg!

Er is pas recht van spreken als de eerste Kamer haar finale oordeel heeft gegeven over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Maar NU NOG NIET!

Wij sluiten onze ogen niet voor dat wat er gebeurt. We vragen met klem aan dit college om eerst te wachten op besluitvorming in de eerste kamer en hen te laten zien en te laten merken dat onze inwoners het wetsontwerp tot samenvoeging met Groningen in meerderheid niet accepteren en dat er geen gegronde redenen zijn conform de voorwaarden die de wet Arhi stelt om Haren bij Groningen te voegen. Helaas heeft een meerderheid in de raad vandaag anders beslist!

Pas als de eerste Kamer heeft uitgesproken dat Haren wordt geannexeerd door Groningen. Pas dan heeft U het recht om actief in gesprek te gaan met Groningen en ten Boer.

In dat perspectief vinden wij dat de beslispunten van vanavond te voorbarig!

Beslispunt 1 Het college de opdracht te geven volwaardig deel te nemen aan de voorbereiding van een mogelijke herindeling met Groningen en Ten Boer; Wij achten het niet relevant om nu al volwaardig deel te nemen aan de voorbereiding op herindeling. U heeft zich immers uitgesproken voor een zelfstandig Haren? Wacht hiermee totdat de eerste Kamer zich heeft uitgesproken!

Beslispunt 2 Het college op te dragen niet in te stemmen met voorstellen of handelingen die leiden tot onomkeerbare besluiten of situaties zolang er geen definitieve parlementaire besluitvorming heeft plaatsgevonden m.b.t. de voorgestelde herindeling; lijkt plausibel, Maar hoe kunnen wij U als Raad controleren of er werkelijk geen onomkeerbare besluiten worden genomen? Wij verwachten een toezegging van het college dat alle besluiten ter kennis worden gesteld aan de Raad, zodat wij onze controlerende taak kunnen uitoefenen.

Beslispunt 3 Het college op te dragen in het bestuurlijk overleg de bestuursovereenkomst op onderdelen nader te preciseren en te verrijken met inachtneming van Beterr Haren, achten wij het legitiem dat dit pas concreet gemaakt wordt als daartoe aanleiding bestaat door besluitvorming in de eerste Kamer.

Ons dringende advies is: Wacht totdat de eerste Kamer zich heeft uitgesproken, onderneem geen verdergaande en onomkeerbare stappen richting herindeling en blijf vol inzetten op het behoud van onze zelfstandige gemeente!