Stad en Ommeland

Het volledige verkiezingsprogramma van Stad en Ommeland staat online. 

Samenvatting:

Beste Groninger,

Met gepaste trots presenteren wij u een samenvatting van ons verkiezingsprogramma 2019-2022

Trots omdat dit programma is gemaakt door u! Uw input en wensen zorgen ervoor dat we straks in de nieuwe gemeente Groningen een goede leidraad hebben om u te kunnen vertegenwoordigen.

Want een nieuwe gemeente vraagt nieuwe politiek, lokale politiek!

Stad en Ommeland weet als geen ander wat lokaal leeft. Wij zijn immers ontstaan uit drie partijen (Stadspartij Groningen, Algemeen Belang Ten Boer en Gezond Verstand Haren) die altijd naar hun inwoners hebben geluisterd en in het belang van hun inwoners hebben gehandeld.

Waarom een samenvatting?

Natuurlijk hebben onze leden een volledige programma vastgesteld; welke te vinden is op onze website: www.stadenommelandgroningen.nl

Voor het leesgemak hebben we de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet en kunt u in een oogopslag zien waar we voor staan en wat we willen voor onze nieuwe gemeente.

Bent u na het lezen overtuigd? Stem dan lijst 6!

Wilt u meer informatie, bel of mail gerust, wij gaan graag met u in gesprek, ook na 21 november!

 • U BESLIST

Wij geloven in de kracht van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Zij weten wat er leeft en speelt in hun woon-, werk- en leefomgeving. Daarom vinden wij dat u niet alleen moet kunnen mee praten, maar ook moet kunnen meebeslissen. Dus niet alleen maar eens per vier jaar stemmen!Bijvoorbeeld door het organiseren van een referendum of een burgerraadpleging of een wijkstemdag. Niet het stadhuis bepaalt maar u bepaalt! Daar wordt Groningen mooier van.

 • NIEMAND MAG DE DUPE WORDEN VAN DE HERINDELING

Een nieuwe gemeente opbouwen is niet iets wat even op een zaterdag middag wordt geregeld. Wij vinden dat de 14 dorpen die samen met de stad de nieuwe gemeente vormen, een stem/podium verdienen. Wij vinden dat deze herindeling voor niemand negatief mag uitpakken. Behoud van identiteit en voorzieningen moet gelden voor alle ondernemers, inwoners, (sport-) verenigingen, maatschappelijke instellingen en scholen.

Wij willen een wethouder voor wijken en dorpen die midden in de samenleving staat.Bovendien zijn wij vóór het behoud van al het groen.

 • HOUD DE GEMEENTELIJKE LASTEN LAAG

Het harmoniseren van de gemeentelijketarieven zal een van de eerste taken van de nieuwe gemeenteraad zijn. Stad en Ommeland vindt dat deze gemeentelijke lasten laag moeten blijven en dat de ozb, met name voor bedrijven, eerst omlaag moet.

 • LEEFBARE WIJKEN EN DORPEN

De titel zegt het eigenlijk al: leefbaarheid is voor u een must, waar u ook woont. De gemeente moet dit hoog op de agenda hebben en blijven bewaken. Want leefbaarheid is eigenlijk alles: het is veiligheid, een prettige en schone leefomgeving, goede voorzieningen voor iedereen en geen armoede, geen eenzaamheid, maar juist betrokkenheid en geluk. Stad en Ommeland is niet in staat om iedereen gelukkig te maken, maar wij vinden dat we er, samen met u, alles aan moeten doen om dat na te streven.

 • HUISVESTING

  Het is duidelijk dat de stad Groningen tegen haar eigen grenzen aanloopt als het om huisvesting gaat. Wij vinden dat betaalbare huisvesting voor iedereen voorop moet staan en wachtlijsten moeten worden teruggedrongen. Ook moeten we oog houden voor de bestaande omgeving, dat verhoogd de leefbaarheid. We pleiten al sinds 2009 voor een ruime studentencampus met goede voorzieningen en afspraken met onderwijsinstellingen zodat studenten niet in tenten wonen als ze hier willen studeren. We willen voldoende huizen voor gezinnen en senioren. We willen dat bij nieuwbouw, verbouw en herstructurering altijd eerst nagedacht wordt over levensloopbestendigheid en klimaatneutraal bouwen. We willen niet dat er gebouwd wordt in de groene longen van onze buitengebieden. 
 • GROTE PROJECTEN

In een grote gemeente worden ook grote (soms prestigieuze )projecten ontwikkeld. Hierover zijn wij heel duidelijk: er wordt geen groot project door Stad en Ommeland goedgekeurd als de inwoners zich er niet duidelijk over hebben uitgesproken bijvoorbeeld via een referendum of burgerraadpleging. Ook moet er altijd een duidelijke financiële paragraaf mee worden geleverd en moet er gekeken worden naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Vooraf moet duidelijk zijn hoe omwonenden worden betrokkenen en geïnformeerd. Niet alleen bij de voorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een communicatieplan per project. Projecten moeten een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. 

 • AARDBEVINGEN EN HERSTEL

De nieuwe gemeente wordt, met de komst van Ten Boer, een erkende aardbevingsgemeente. Zowel Stad als Haren hadden overigens al diverse schadegevallen en bevingen meegemaakt, maar dan als zogenaamd ‘buitengebied’.

Wij vinden dat de gemeente ALTIJD partij is als een inwoner of ondernemer de dupe is van bevingsschade. Veiligheid is een gemeentelijke taak en wij vinden het belangrijk dat het dossier mijnbouwschade een officiële portefeuille wordt in het college. Daarbij willen wij dat er een juridisch fonds komt waar gedupeerden terecht kunnen voor ondersteuning bij juridische procedures. 

 • OPENBARE RUIMTE

Iedereen kan het zien: de laatste jaren gaan de stad en dorpen er hard op achteruit wat betreft het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Wij willen dat er zo snel mogelijk gestart wordt met het inlopen van achterstallig onderhoud. Groen, wegen, fietspaden en de openbare verlichting moeten de komende jaren op een fatsoenlijk niveau worden onderhouden. Onze ambitie: de groenste gemeente van Nederland!

 • AFVAL

Hoe groter de gemeente, hoe meer afval. Dat klinkt logisch, maar het is ook logisch om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. In elke grote wijk en ieder groot dorp moet regelmatig een milieustraat georganiseerd worden. Het ophalen van het grofvuil moet weer gratis worden voor iedereen! Voor ons is de invoering van DIFTAR niet vanzelfsprekend. 

 • ZORG 

Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de WMO, de participatiewet en de jeugdzorg. Het is duidelijk dat die laatste voor geen enkele gemeente in heel Nederland op een goede manier te regelen is zolang er geen extra geld komt. Het gemeentebestuur moet er zwaar op inzetten om samen met de provincie en andere gemeenten meer geld te krijgen van de landelijke overheid. Het gaat tenslotte om onze kinderen! Wat betreft WMO en participatie zijn we op een de goede weg, maar we zijn er nog niet! We pleiten voor maatwerk zoals dat in de dorpen al een aantal jaren uitstekend werkt! Dus geen bureaucratie of duurbetaalde zorgmanagers.

 • RUIMTE VOOR ONDERNEMERS

Zorgen voor een goed vestigingsklimaat is prioriteit voor een stad als Groningen, immers zorgen bedrijven voor werkgelegenheid en levendigheid  Wij vinden dat zowel voor de grote bedrijven als ook voor  het midden- en kleinbedrijf de rode loper uitgerold moet worden in de hele nieuwe gemeente. Ten slotte zijn zij de motor van onze economie. Wij willen dat de OZB voor bedrijven naar lager wordt zodat er een evenredige situatie ontstaat voor de ondernemers uit  zowel de dorpen als de wijken. Wij willen meer aandacht voor de winkelcentra buiten de binnenstad. 

 • BRUISENDE STAD

Groningen staat bekend als een gezellige, gastvrije stad voor inwoners en toeristen. Wij willen dat Groningen bruist en aantrekkelijk blijft voor stad en ommeland, waar het in elk jaar getijde goed toeven is, of je er nu woont, naar school gaat, werkt of recreëert.

Dit betekent dat we goed moeten zorgen voor onze culturele trekpleisters zoals musea en theaters, de Hortus en het UNESCO werelderfgoed GEOPark!
Hoe meer bruisende dorpen en wijken; hoe mooier de nieuwe gemeente!

 • SPORT

Sport is van wezenlijk belang voor iedereen. Daarom pleiten wij voor laagdrempelig en goed bereikbare voorzieningen. Bestaande sportparken, sportaccommodaties en zwembaden moeten behouden blijven en goed onderhouden worden. Ook in de dorpen. Wij willen dat het schoolzwemmen weer gemeentebreed wordt ingevoerd. Talenten moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen en volop gefaciliteerd worden. Gehandicaptensport, zoals KidsUnited, hoort daar ook bij en moet gelijkwaardige aandacht en mogelijkheden krijgen. De Sportkoepel, Advies Commissie voor de Sport en het Huis van de Sport zijn serieuze gesprekspartners en hun adviezen horen dan ook een plaats te krijgen in het sportbeleid van de gemeente.

 • OPENBAAR VERVOER EN VERKEER

Met de komst van 14 dorpen in de nieuwe gemeente Groningen is het van groot belang de bereikbaarheid voor iedereen optimaal te houden. Het openbaar vervoer moet daar goed op afgestemd zijn en bereikbaar voor iedereen. Dat betekent dat wij veilige fiets- en voetpaden willen, goed op elkaar afgestemde bus en treinverbindingen, maar ook betaalbare parkeertarieven, veilige 30km zones en goed bereikbare parkeergarages. De verkeersveiligheid rondom scholen verdient speciale aandacht!

 • SOCIAAL

Iedere inwoner is voor ons gelijkwaardig, iedereen doet mee! Daarom vinden wij dat, voor mensen die dat om wat voor reden niet lukt, er extra aandacht moet zijn! Bijzondere bijstand kan efficiënter en dus beter worden uitgevoerd, en de schuldsanering moet eenvoudiger. Ook voor mensen die niet van een uitkering afhankelijk zijn en toch een laag inkomen hebben moeten voorzieningen laagdrempelig zijn.

Bovenstaande punten zijn slechts een deel van het verkiezingsprogramma van Stad en Ommeland We hebben geprobeerd uw input zo goed mogelijk te verwerken en te verwoorden.

Nu is het aan u! 

Geef ons de kans uw wensen te verwezenlijken in de nieuwe gemeente Groningen.

Wij zullen ons keihard inzetten om de komende jaren uw vertegenwoordiger te zijn en te werken voor een schitterend Stad en Ommeland!