schriftelijke vragen vrije uitloopgebieden honden

In 2016 werden al vragen gesteld door inwoners om vrije uitloopgebieden in te stellen voor hun honden. Nu, 2 jaar verder nog steeds geen antwoord en nog steeds geen duidelijkheid. Gezond Verstand Haren vindt dat dit nog prima geregeld kan worden voor 31 december 2018

vrije uitloopgebieden pure noodzaak!

Geacht College,

Sinds 2016 is het in de gemeente Haren verplicht de honden overal aangelijnd te houden.

In veel gemeenten zijn daarom vrij uitloopgebieden aangewezen waar de honden, mits onder toezicht, wel los mogen lopen.

Sinds 2016 probeert een aantal inwoners uit onze gemeente die zich verenigd hebben, bij de gemeente een aantal van deze uitloopgebieden in Haren te laten aanwijzen. Waardoor zij dus geen risico lopen op een boete als hun hond niet aangelijnd is.

Het schijnt dat hier al diverse contacten zijn geweest met organisatie en collegeleden.

Toch schijnt niemand iets te kunnen doen.

Gezond Verstand Haren is van mening dat vrije uitloopgebieden zeer wenselijk zijn. 

En wel om meerdere redenen:

  • De honden kunnen zich beter ontwikkelen als zij tijdens het wandelen los kunnen lopen
  • De overlast van loslopende honden in de overige gedeelten van de gemeente Haren wordt op deze wijze verminderd.

Graag horen wij van het college:

Hoe vaak, wanneer en wanneer voor het laatst, heeft de gemeente signalen en of verzoeken gekregen dat deze behoefte bij hondenbezitters leeft?

Al in 2016 zijn er door inwoners vragen gesteld over het aanwijzen van vrije uitloopgebieden voor honden

Hoe vaak is met mensen hierover gesproken?

Wat zijn de gebieden die in onze gemeente mogelijk zijn aan te wijzen als vrij uitloopgebied en welke genieten de voorkeur van de inwoners?

Is het college het eens met de hondenbezitters dat er aangewezen uitloopgebieden zouden moeten komen?

Bestaan er op dit moment al officiële vrije uitloopgebieden? Zo ja, waar zijn deze?

Is voor deze beslissing over een vrij uitloopgebied een uitspraak van de raad nodig en zo ja wanneer kan de raad dit voorstel tegemoetzien? Immers de laatste vergadercyclus is in de maand oktober van dit jaar. 

Zo nee, wanneer neemt het college dan een beslissing over deze uitloopgebieden?