schriftelijke vragen aan college Haren

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Haren. Ons bereikten opmerkingen over de wateroverlast in Oosterhaar. Drassige grasvelden. Sloten vol water die anders altijd droog staan.  Vorige week stelden we vragen over de voortgang van het herindelingsproces. We vonden de antwoorden onbevredigend. Dit met name over de inhoud van het weblog van wethouder Michiel Verbeek, die haaks staan op de beantwoording van het college.

wateroverlast

Naar aanleiding van vragen van inwoners uit de wijk Oosterhaar, heeft de fractie van Gezond Verstand Haren contact gezocht met het waterschap. Onder andere door de vele regenval van de afgelopen maanden wordt geconstateerd dat grasvelden tot modderpoelen verworden, droge sloten nu vol water staan, kruipruimtes onder huizen vol lopen met water.

Uit de beantwoording van het waterschap blijkt dat de gemeente Haren een voortrekkersrol heeft aangaande de noodzakelijke aanleg van ontwateringsmiddelen. “De gemeente heeft immers de taak (grond)water in te zamelen en het openbare stedelijk gebied te ontwateren”

De fractie van Gezond Verstand Haren is op de hoogte van het feit dat grondeigenaren in de gemeente hier ook een verantwoordelijkheid in hebben.

Vragen aan het college:

  1. Bent u op de hoogte van de gestelde constateringen mbt natte grasvelden, droge sloten die nu vol water staan etc.
  2. Welke maatregelen heeft u tot nu toe genomen om deze overlast te beperken?
  3. Welke maatregelen gaat u nemen inzake noodzakelijke aanleg van ontwateringsmiddelen?
  4. Welke acties gaat u ondernemen om met name de inwoners/grondeigenaren van Oosterhaar te wijzen op hun verantwoordelijkheid maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen.

Citaat uit het antwoord van het waterschap:

“Bij de eventuele aanleg van ontwateringsmiddelen zal de gemeente Haren een voortrekkersrol moeten vervullen. De gemeente heeft immers de taak (grond)water in te zamelen en het openbare stedelijk gebied te ontwateren. De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van zijn eigen perceel. Dit betekent dat hij moet zorgen voor de afvoer van overtollig water van zijn perceel naar het gemeentelijke stelsel. De grondeigenaar is dus ook verantwoordelijk voor drainagesystemen onder en rond de woning en het voldoende waterdicht zijn van kelders.”

voortgang herindelingsproces

Dank voor de beantwoording op onze vragen over de voortgang behandeling wetsvoorstel Groningen, Haren en Ten Boer.

In de weblog van wethouder Verbeek van 17 maart 2018 wordt gesteld dat het college afgelopen week een brief heeft gestuurd over de beantwoording van minister Ollongren aan de Tweede Kamer met een afschrift aan de minister. In uw antwoord op onze schriftelijke vragen stelt u echter wat anders:

“Zo ja, is de vaste Kamercommissie van BZK op de hoogte gesteld van de visie van de gemeente Haren op de vragen die door de vaste Kamercommissie zijn opgesteld?

Antwoord: uit de beantwoording van de eerdergenoemde vragen maken we op dat de vaste Kamercommissie op de hoogte is.

Is het College bereid om de visie van de gemeente Haren, voor 12 maart ’18, voorafgaande aan de behandeling van het wetsontwerp in de 2e kamer, te delen met de inwoners van de gemeente Haren en de gemeenteraad? Zo ja, dan stellen we dat zeer op prijs.

Zoals aangegeven hebben wij m.b.t. de vragen geen visies aangedragen. M.b.t. de Omgevingswet en de decentralisaties zijn de antwoorden in lijn met onze zienswijze.”

De mededeling van wethouder Verbeek staat echter haaks op uw antwoord in de brief van 14 maart jl.

Als er wel een brief is verstuurd dan worden we graag per omgaande geïnformeerd over de inhoud van deze brief en dringen er nogmaals op aan dat U, uit het oogpunt van transparant bestuur, de inhoud van deze brief publiceert op de website van de gemeente Haren, in de plaatselijke media en via de socialmedia kanalen van de gemeente Haren. De fractie van Gezond Verstand Haren vindt het niet meer dan logisch dat de inwoners van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren op de hoogte zijn van de inhoud van deze brief.