Partijprogramma

De onafhankelijke lokale toekomst van de Gemeente Haren

Onafhankelijk en lokaal Dorp onder de dorpen

Haren, maart 2014.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma (2014-2018) van Gezond Verstand Haren, uw
onafhankelijke, lokale politieke partij in Haren. Wij worden niet gehinderd door dictaten van regionale- of landelijke partijen. Gezond Verstand Haren richt zicht exclusief op de lokale vraagstukken. In heldere taal, zonder in Den Haag bedachte politieke volzinnen. Geen formuleringen waar alles onder valt en niets wordt waargemaakt.
Op 3 maart 2010 heeft u ons het vertrouwen gegeven om u te vertegenwoordigen in de
gemeenteraad. Wij hebben dit graag voor u gedaan. Hoe wij u de komende raadsperiode willen vertegenwoordigen? Dat leest u in dit programma. Aan het einde van dit programma vindt u de verantwoording over wat we de afgelopen jaren voor u hebben gedaan.
De afgelopen raadsperiode is bijzonder turbulent geweest, het is nu aan u om te bepalen of GVH aan uw verwachtingen heeft voldaan en of u denkt dat wij die verwachting de komende jaren weer gaan waarmaken.

Gezond Verstand Haren is trots op de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en koestert onze dorpse waarden en kwaliteiten. Wij zijn wars van stadse allures en zijn van mening dat de inwoners samen de gemeente maken tot wat die is! Wij willen dat dorpse gevoel behouden, zonder goede ontwikkelingen tegen te gaan en met behoud van dat wat we nu allemaal zo belangrijk vinden. Wij richten ons op het lokale beleid en willen de identiteit van onze groene, gezellige, bruisende, sportieve, dorpse en verbindende waarden graag voor u behouden.
Namens fractie en bestuur, Gezond Verstand Haren
www.gezondverstandharen.nl
Waar gaat GVH zich de komende jaren voor inzetten?

  1.  U beslist mee, niet voor 4 jaar maar gedurende 4 jaar

Gezond Verstand Haren heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Om beslissingen in de raad te kunnen nemen hebben wij uw mening nodig. U bent inwoner van deze gemeente en daarom volgens ons de deskundige! Gedurende de raadsperiode blijven wij met u in gesprek, zoeken wij u op, informeren wij u en organiseren wij bijeenkomsten of enquêtes om uw mening te peilen. Wij zijn uw spreekbuis in de raad! Dit doen we gedurende de gehele raadsperiode.

2. Woningen voor starters, blijvers, senioren en terugkeerders

De laatste jaren zijn er in onze gemeente te weinig woningen bijgekomen voor starters,
blijvers, senioren en terugkeerders. Er wordt voornamelijk gebouwd in het hogere segment
en voor mensen van die van buiten de gemeente naar Haren komen. Wij willen graag dat
Haren voor iedereen aantrekkelijk is en blijft. Daarom zullen we de woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, makelaars en verhuurders overtuigen dat er ook in het goedkopere segment moet worden gebouwd en gerenoveerd. Hierbij pleiten wij voor duurzame levensloop bestendige woningen. In 2014 willen we duidelijke prestatieafspraken maken met alle betrokken partijen.

3. Identiteit en dorpse karakter van Glimmen, Onnen, Noordlaren en Haren
blijven bewaard

Onze gemeente kan in toekomst worden samengevoegd met een andere gemeente. Wij zijn hier altijd duidelijk over geweest: GEEN FUSIE MET DE STAD! Wij zijn niet overtuigd van de noodzaak van herindeling en ook niet van de snelheid waarmee de provincie dit wil opleggen. Gezond Verstand Haren zal blijven vechten om de identiteit, de voorzieningen, de inspraak van de inwoners en het leef-, werk-, leer-, sport- en cultuurklimaat zo goed mogelijk te bewaken. Wij pleiten voor een eigen burgemeester, die minstens zes jaar in Haren blijft. Wij zien liever een inkoopmodel waar de gemeente de taken die zij niet zelf kan uitvoeren voor een bepaalde periode bij andere partijen inkoopt.

4. Toegankelijke en betrouwbare gemeente

De gemeente bestaat bij de gratie van haar inwoners, dit betekent dat zij te altijd open, eerlijk en transparant naar de inwoners hoort te zijn. Integer, bereikbaar, toegankelijk en via zoveel mogelijk communicatiekanalen inwoners informeren en betrekken bij al haar activiteiten. In 2014 komt er een klanttevredenheid onderzoek zodat wij, samen met u, aan de hand van de onderzoeksresultaten, de dienstbaarheid van de gemeente kunnen optimaliseren.

5. Gezond financieel beleid

De komende jaren worden financiële tropenjaren voor de gemeente. Dit heeft alles te maken met beleid uit het verleden, economische omstandigheden en de bezuinigingen van het Rijk. Wij willen een financieel degelijk, inzichtelijk en verantwoord beleid. Dit betekent voor GVH dat verliezen direct genomen worden en dat opbrengsten pas ingeboekt worden als er ruim voldoende zekerheid over de realisatie is. Lastenverzwaring is voor GVH alleen acceptabel als de meest kwetsbare inwoners in de gemeente worden ontzien en de leefbaarheid van onze dorpen gewaarborgd blijft. De komende periode kunt u er op rekenen dat GVH de financiën goed in de gaten blijft houden. Het gaat immers om uw geld!
6 Een ondernemersklimaat dat de klanten naar Haren lokt en niet wegjaagt

Als we Haren een bruisende gemeente willen laten zijn en dat wil GVH, moeten we zorgen
dat ondernemers hier optimaal kunnen ondernemen. Dit betekent dat wij als gemeente de
ondernemers zoveel mogelijk moeten faciliteren. Ondernemers vragen al jaren om een beter parkeerbeleid. GVH pleit voor achteraf betaald parkeren, per minuut en niet alleen per telefoon. De terugkeer van de parkeerschijf is voor ons bespreekbaar net als gratis parkeren in november en december van elk jaar. Het idee van pendelbus en leenfietsen vanaf het transferium en station naar het centrum van Haren moet onderdeel van discussie worden tussen ondernemers en gemeente. In 2014 zal GVH hierover met de ondernemers in gesprek gaan en een plan met hen ontwikkelen.

7. Organisaties als Ondernemend Haren, ouderenbonden, bewonersorganisaties, buurthuizen, sportverenigingen, actiecomités en alle andere belangengroepen

Zij zijn een serieuze gesprekspartner, hier luisteren we goed naar en nemen hun signalen mee naar de gemeenteraad. De gemeente telt meer dan 5000 vrijwilligers, deze mensen staan midden in de samenleving, weten exact wat er speelt en wat er nodig is. Door hen vroegtijdig te betrekken bij uitvoering van plannen en ontwikkeling van beleid kunnen wij beter gebruik maken van hun expertise en blijven we een bruisende gemeente. Vrijwilligers worden de komende jaren steeds belangrijker, initiatieven vanuit de bevolking moeten dus zoveel mogelijk worden ondersteund. GVH zal de komende jaren veel in gesprek blijven met al deze gesprekspartners.

8 De gevolgen van decentralisaties: mensen mogen nooit het kind van de rekening worden!
De komende jaren verandert er heel veel op het gebied van de zorg, jeugd en welzijn & werk. Onze gemeente krijgt veel extra op haar bordje terwijl er minder geld beschikbaar is. Veel zaken zijn op dit moment nog niet duidelijk. Voorkomen moet worden dat mensen die het echt niet zelf kunnen, niet meer op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, we zullen ervoor moeten zorgen dat zij voldoende gefaciliteerd worden om hun belangeloze en verantwoordelijke werk goed te kunnen blijven doen. GVH wil heldere afspraken tussen alle betrokkenen zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

9. Verantwoord verkeersbeleid

GVH houdt haar hart vast voor alle verkeersbewegingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Veel van die bewegingen lopen dwars door woonwijken of langs punten waar veel fietsers en voetgangers in gevaarlijke situaties kunnen komen. De komende jaren worden wij geconfronteerd met o.a. bouw van DHE5/6 ( nieuwbouw Haren-Noord), zuidelijke ringweg, nieuwbouw Zernike college enzovoorts, hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente als het gaat om de veiligheid van de weggebruikers.
GVH pleit ervoor om bij de beslissingen over projecten altijd een verkeersparagraaf en de
financiële onderbouwing hiervan op te nemen. Natuurlijk nadat er eerst goed met de omwonenden en gebruikers van de wegen is gesproken.

10. U!

GVH is een onafhankelijk lokale partij die geen onderscheid maakt, wij zijn er voor iedereen, luisteren naar iedereen en zijn de spreekbuis van de wensen en meningen van iedereen. U komt ons tegen in de kantine, de kroeg, de kerk en op het schoolplein. Junior of Senior, Sporter of Cultuurliefhebber, Vrijwilliger of Ondernemer, Scholier of Student, Toerist of Inwoner, Fietser of Automobilist, OV gebruiker of Wandelaar, of u nu tot de Tuten, Knollen, Ozzen of de Sompen behoort, wij zijn er voor U!
Wij hebben hard voor u gewerkt, wij deden dat graag en willen dat ook blijven doen. Nu bent u aan zet!

Verantwoording
Wij begonnen in 2010 met de belofte om naar u te luisteren en uw spreekbuis te zijn in de
gemeenteraad. Wij onderhielden vele en goede contacten, belegde bijeenkomsten en vroegen regelmatig om uw mening, zodat wij uw Lokale stem konden laten horen in de Gemeenteraad. In vier jaar is er veel in de raadszaal besproken, een aantal noemen we hier. Wij hebben uw stem laten horen bij onder andere:
– de verloren miljoenen op het nieuwe gemeentehuis
– Handy pand
– De Eik
– Studentenhuisvesting op biologisch centrum
– DHE 5/6 (bouwen Haren Noord)
– de bibliotheek
– financieel beleid
– parkeren
– verkeer
– zwembad
– afkeuren handelen college tijdens bestuurscrisis en wegsturen wethouder
– integriteit van gemeente op agenda gezet
– zeer kritische opstelling voor, tijdens en na ProjectX
– verzoek tot uitstel beslissing herindeling
EN

– Wij hebben uw stem laten horen bij de herindeling: wij zijn (nog
steeds)niet overtuigd van de noodzaak om met een enorme snelheid onze
gemeente her in te delen, maar denken dat het versterken van de
bestuurskracht en de uitvoering van taken ook met goed en efficiënt samenwerken of via een inkoopmodel valt te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zelfs veel goedkoper is. Helaas heeft een meerderheid van de raad voor een voorlopige herindeling met de stad gekozen. Tijdens de verkiezingen kunt u middels uw stem laten weten of u het daar mee eens bent. Ook buiten de raadszaal waren wij altijd zichtbaar en benaderbaar. U belde en mailde ons regelmatig, hier zijn wij zeer dankbaar voor want uw mening is heel belangrijk voor ons. We hebben dan ook regelmatig met u afspraken gemaakt of u nu inwoner was of onderdeel van een organisatie. Uw mening namen wij altijd mee.
U kwam ons tegen bij activiteiten in de dorpen, tijdens sportevenementen en door diverse
organisaties georganiseerde bijeenkomsten. (Ondernemend Haren, Torion, jeugdsozen,
buurthuizen etc.) Als partij steunen wij graag de acties van Haren Bruist en de Vrienden van het Zwembad. Wij vinden het geweldig dat het zwembad binnenkort weer open gaat!
Wij hebben u ook opgezocht via de media (kranten, televisie, radio) en via de social media (twitter, facebook) en natuurlijk via onze website, die nooit uit de lucht is geweest
Hebben wij gedaan wat we beloofd hebben? Bent u tevreden over ons? Stem
dan weer op ons!
Wij hebben hard voor u gewerkt, en willen dat graag blijven
doen. Nu bent u aan zet!