Nu het stof is neergedaald

Op 20 december hebben fractie en bestuur van Gezond Verstand Haren besloten om uit de coalitie te stappen en haar wethouder terug te trekken uit het college.

Nu het kerstreces is afgelopen, is het tijd om aan te geven hoe we in de raad van de gemeente Haren verder willen.

Dank

Allereerst willen we iedereen bedanken. Uit het hele land kwamen overweldigende positieve reacties. Het doet ons goed dat veel mensen erkennen en herkennen dat er ook politici zijn die eerlijkheid boven pluche stellen. De gang van zaken met betrekking op het dossier bestuurlijke toekomst, de manier waarop wij als lokale onafhankelijke partij werden meegetrokken in meewerken aan het herindelings proces van Groningen en Ten Boer, heeft ons doen besluiten om bij onze principes te blijven en niet langer deel te nemen aan een coalitie die steeds meer ruimte geeft om informatie te verstrekken aan en mee te praten met Groningen en Ten Boer.

Daarnaast ook veel verbaasde reacties. Niet iedereen had deze beslissing aan zien komen. De komende periode zullen we onze taken in de Raad als vanouds blijven continueren en natuurlijk ook daarna, als 2e en 1e kamer besluiten dat de gemeente Haren zelfstandig kan blijven.

Zelfstandig Haren

Daar waar D66 en CDA in de komende periode besluiten willen nemen die de zelfstandige status van Haren ten goede komen, zullen we daar zeker positief aan bijdragen, mits er geen medewerking wordt verleend aan het herindelings proces van Groningen en Ten Boer. Overige thema’s die tot eind 2018 besproken worden zullen we op inhoud beoordelen en niet op politieke meerderheden in de Raad.

Werkgroepen

De afgelopen maanden heeft de fractie van Gezond Verstand Haren vragen gesteld over de mogelijke deelname door ambtenaren van de gemeente Haren aan ambtelijke werkgroepen van Groningen en Ten Boer. De reacties daarop tijdens de afgelopen raadsvergaderingen en de uitlatingen van burgemeester van Veen in de media roepen nog meer vragen op. Deze zullen we hem stellen en vragen deze voor 19 januari te beantwoorden.

Vragen

In een interview met RTV Noord op 20 december j.l. heeft de burgemeester de kritiek dat het college eerder geïnformeerd had moeten worden over de werkgroepen naast zich neergelegd. ‘Ik wist dat ze bestonden, maar welke er waren en welke informatie wij aan ze [ambtenaren van Groningen en Ten Boer] verstrekten, hoef ik allemaal niet te weten. Dat heb ik dus ook niet gemeld. Dat vond ik niet ‘to the point’. De fractie van Gezond Verstand Haren is van mening dat het college een actieve informatieplicht heeft naar de raad. De raad is nooit op de hoogte gesteld van het bestaan van deze werkgroepen, laat staan de rol van ambtenaren van de gemeente Haren in deze werkgroepen.

De burgemeester is op 20/12, via zijn voicemail (want telefonisch onbereikbaar), in de college whatsapp groep en later telefonisch door de wethouder op de hoogte gesteld van het terugtrekken van de fractie van GVH uit het college en daarmee ook haar ontslag. De burgemeester heeft op dat moment alleen aangegeven dat de wethouder dit ontslag via de mail aan de voorzitter van de raad moest meedelen, hetgeen zij heeft gedaan.

Heeft de burgemeester de fractievoorzitter van GVH hierna benaderd? Heeft hij de heer Wolters en/of wethouder Sloot gevraagd om bedenktijd te nemen om een en ander toch nog te overwegen?

Heeft de burgermeester getracht zsm een lijmpoging/verbindingspoging te realiseren met de coalitiefracties en  wethouders?

Heeft de burgemeester de wethouder gevraagd naar de beweegredenen?

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft tot op heden geen telefoontje gehad van de burgemeester, maar had dat wel van hem verwacht. Waarom is er tot op heden door de burgemeester geen actie ondernomen richting Gezond Verstand Haren? Hij wist dat er spanningen waren in de coalitie!

Onderzoek: deelname Harense ambtenaren aan Groningse werkgroepen

Aan : College van B&W Haren

Van : fractie Gezond Verstand Haren

 Betreft :  Vragen naar aanleiding van deelname van ambtenaren gemeente Haren aan ambtelijke werkgroepen voorbereiding herindeling Groningen en Ten Boer

 Haren, 8 januari 2018

 Inleiding
De onduidelijkheden over deelname van Harense ambtenaren in de zogenoemde werkgroepen van Groningen en Ten Boer, met als doel voorbereidingen te treffen voor de herindeling tussen de genoemde gemeenten, moeten worden weggenomen.
De indruk die door de burgemeester van Groningen en door de burgemeester van Haren is gewekt dat er wel degelijk achter de schermen wordt deelgenomen aan bijeenkomsten dient te worden onderzocht.
Daarom roept de fractie van Gezond Verstand Haren het college op, zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 19 januari 2018, te komen met een schriftelijke reactie waarin de onderstaande vragen worden beantwoord. Verder verzoekt de fractie om openbaarmaking van de beantwoording op onderstaande vragen op de website van de gemeente Haren.

De vragen

 1. Wanneer en door wie is het college van Haren, dan wel een lid ervan, dan wel de directeur benaderd met het verzoek om vanuit Haren aan te haken bij de zes werkgroepen die de woordvoerder van de burgemeester van Groningen heeft genoemd?
 2. Wanneer is dit verzoek geagendeerd voor welke collegevergadering en van welk advies was dit voorzien? Werd hier het verzoek van de gemeente Groningen en het woord werkgroepen expliciet genoemd in dit advies?
 3. Wanneer heeft het college hierover welk besluit genomen? En hoe was de stemverhouding?
 4. Hoe is bij de besluitvorming getoetst hoe dit verzoek zich verhoudt tot de motie van de raad van Haren d.d. 5 september 2016?
 5. Wanneer is er vanuit Haren aangehaakt bij elk van de zes werkgroepen en op welke manieren is dit gebeurd? Op 3 maart 2017 was er in het kader van de herindeling aftrap fase 2 uitvoering, een bijeenkomst in de gemeente Groningen. Wie uit de gemeente Haren waren daarbij aanwezig en waarom en was het college daarvan op de hoogte?
 6. Welke taakomschrijving, werkwijze en aansturing kregen deze personen die aan de werkgroepen deelnamen dan wel deelnemen dan wel in gesprek waren met Groningen over de herindeling en aan wie wordt ambtelijk gerapporteerd?
 7. Welke ambtelijke leidinggevenden en leden van het college zijn op welke momenten geïnformeerd over de voortgang en de verrichte inzet vanuit Haren? En waarom is nooit overwogen de raad hierover vooraf dan wel tijdens over deze inzet op de hoogte te brengen. Is dit geen verzaking van de actieve informatieplicht van het college?
 8. Door wie en wanneer is deze informatie schriftelijk of mondeling in het college aan de orde gesteld en tot welke besluiten heeft dit geleid?
 9. Welke concrete inzet is tot nu toe gepleegd t.b.v. de werkgroepen en aansturing en wat hebben die bijdragen inhoudelijk opgeleverd?
 10. Hoe verhouden deze werkzaamheden en inzet zich tot de motie d.d. 5 september 2016?
 11. Is het college van mening dat nog steeds onverkort uitvoering wordt gegeven aan de motie d.d. 5 september 2016? Zo ja, hoe motiveert het college dit? Zo nee, Waarom is de raad hiervan niet op de hoogte gesteld en waarom is op 27/11 en 18/12 niet de juiste informatie verstrekt op vragen van de raad en de pers. Is het college het met ons eens dat de motie van 27/11/17 de motie van 5/9/16 onverkort bevestigd.
 12. Kan het college garanderen dat de door Haren verrichte werkzaamheden, inzet en informatieverstrekking in het kader van de voorbereiding op de herindeling in lijn is met het besluit van college en raad dat niet is ingestemd met het (lichte) herindelingsadvies en niet kan en zal worden uitgelegd als een feitelijke instemming van het college van Haren op de toepassing van de lichte samenvoegingsvariant zoals de meerderheid van provinciale staten in een motie aan de 2e kamer heeft neergelegd. ( motie M319 18 oktober 2017)

Namens de fractie

Meinard Wolters, Fractievoorzitter Gezond Verstand Haren.