HOE INTEGER IS HAREN NOG?

En wie gaat daarin zijn verantwoordelijkheid nemen?

Of je nu tegen of voor een herindeling bent. Of je nu tegen of voor het voorbereiden van de herindeling bent Als gemeenteraadslid heb je een controlerende taak! En dat betekent heel simpel: controleren of het college doet wat je met ze hebt afgesproken!

Geeft het college je (pro) actief de juiste informatie? Voert het college de meerderheidsbesluiten, dus ook aangenomen moties en amendementen uit?

Dat is de wet!

En als dat college dat niet doet, moet ze weg! Als je je als raadslid niet bewust bent van deze taak, heb je in die raad niets te zoeken. Als je je als wethouder niet bewust bent van deze opdracht heb je in dat college niets te zoeken.

Op 5 september 2016 nam de meerderheid van de gemeenteraad van Haren een motie aan, die door het college werd overgenomen; er zou door de ambtenaren en door het bestuur van Haren geen enkele inspanning worden verricht in het kader van de herindeling, Haren zou zich alleen nog richten op een zelfstandig Haren.

Als er dus ambtenaren in werkgroepen van de stad hebben gezeten, hoort het college dit te weten, immers de portefeuillehouder bestuurlijke toekomst en de portefeuillehouder personeel zijn politiek verantwoordelijk, ondanks dat de ambtenaren door de directeur worden aangestuurd.

Door de media werden vragen aan beide gesteld en door Gezond Verstand Haren en later het CDA werden vragen gesteld.

De tegenstrijdige antwoorden waren onder andere:

 

“ er zijn geen bestuurlijke werkgroepen” (van Veen)

“ ik weet niet van ambtelijke werkgroepen, daar is mij niets van bekend” (van Veen)

“ de pers liegt (van Veen)

“ er zijn werkgroepen maar wij doen er niet aan mee, wij verstrekken alleen informatie als daarom gevraagd wordt” (verbeek)

“ de raad is niet geïnformeerd, vond ik niet to the point” (Van Veen)

“ de raad is niet geïnformeerd, maar als ze dit filmpje kijken weten ze het nu wel “ (verbeek)

“ die werkgroepen zijn niet ingesteld” (verbeek)

“ wij hebben op het gebied van p & o vragen gesteld,” (Verbeek)

“ Groningen heeft ons incidenteel om informatie verzocht, die hebben we netjes gegeven” (Verbeek)

ik weet niks van een startbijeenkomst” (verbeek)

“ de werkgroepen zijn nog niet geëffectueerd”  (verbeek)

“ Ik weet niets van een trekker” (van Veen)

Saillant detail is dat Verbeek niks weet van een startbijeenkomst terwijl hij de beantwoording van de vragen van GVH zelf heeft getekend en die dus door het college zijn goedgekeurd. Daarin staat dat er door in ieder geval de gemeentesecretaris is deelgenomen aan die startbijeenkomst. Verbeek geeft dus weer de verkeerde informatie. GVH is op 20 december 2017 vanwege dit gekonkel en gedoe uit de coalitie gestapt. De integriteit en eerlijkheid staat bij ons wel bovenaan!

Helaas blijkt dat we gelijk hadden en dat onze voormalige wethouder een zeer lastige periode achter de rug heeft waar zij heeft moeten vechten tegen de bierkaai om de motie van 5/9/16 overeind te houden. De motie die de raad heeft aangenomen en de Raadsleden die al onze inwoners vertegenwoordigen. De oud-wethouder heeft getracht de opdracht van de inwoners uit te voeren, maar werd daarin zodanig belemmerd dat zij niet anders kon dan te kiezen voor haar en onze integriteit. Wij wilden geen onderdeel zijn van dit spel. De antwoorden van het college op onze vragen, leiden alleen maar tot meer rookgordijnen en dus tot meer vragen. Waarom moeten wij alles uit de pers vernemen? Waarom staat er bij die beantwoording niet dat Haren een ‘trekker’ aan de werkgroepen heeft geleverd?

Waarom weet de wethouder niet dat de gemeentesecretaris bij een startbijeenkomst voor de herindeling is geweest terwijl hij zelf de antwoorden heeft ondertekend?

Telkens weer wordt er een stukje toegegeven en meer meegewerkt aan de herindeling. Waarom? Nergens in de wet staat dat we hieraan moeten meewerken.

De integriteit van dit minderheidscollege van burgemeester en wethouders is in het geding! Gezond Verstand Haren zal vervolgvragen stellen en vragen om volledige openheid. Als blijkt dat de beantwoording wederom onder de maat is zullen wij vragen om een onafhankelijk onderzoek bij het bureau integriteitsbevordering openbare sector (BIOS) .

Het moet afgelopen zijn met de achterkamertjes, het negeren van de opdrachten van de Raad en het verzaken van de (pro) actieve informatieplicht!

Wij roepen de andere raadsfracties op nu ook hun verantwoording te nemen en niet alleen maar in het partijbelang te denken. Uw opdrachten worden genegeerd, u krijgt niet de juiste en volledige informatie en dat terwijl het college kan en kon weten dat juist dit onderwerp zeer gevoelig zou liggen.

Er zijn colleges voor minder naar huis gestuurd….

schriftelijke vragen

 

Fractie Gezond Verstand Haren

Meinard Wolters

Fred Dellebarre

Esther Wiersema

Alexander van der Woud