ereburgers – schriftelijke vragen aan college

Geacht college,

Nu de voorbereidingen voor de nieuw te vormen gemeente in volle gang zijn hebben wij vragen over onze Ereburgers:

In onze gemeente zijn sinds 27 maart 1990 aan 21 personen de erepenning van de gemeente Haren uitgereikt.

Onze fractie wil graag het volgende van u weten:

1. wat gebeurt er met de status van deze ereburgers na de herindeling in de nieuwe gemeente?

2. Vervalt hun ereburgerschap als de gemeente wordt opgeheven? Zo ja zijn zij , of hun nabestaanden hier al van op de hoogte gesteld?
3. Indien hun status als ereburger vervalt, heeft het college dan een alternatief om deze ereburgers in de nieuwe gemeente te eren?

4. Indien hun status niet vervalt in de nieuwe gemeente, hoe wordt er in de toekomst met deze ereburgers omgegaan, hoe worden zij geëerd?

In afwachting van uw antwoord,

Fractie GVH