De ‘laatste’ raadsvergadering

Deze extra vergadering stond in het teken van twee hoofdpijndossiers. Twee dossiers die gekenmerkt worden door verdeeldheid, onzorgvuldigheid en besluiteloosheid. Een college die erkent dat er fouten zijn gemaakt, een college dat gaandeweg de besluitvorming zaken wijzigt, aanpast, zonder daarin de raad op een goede manier mee te nemen. Wat een constructieve avond had moeten zijn, is verworden tot een avond zonder winnaars, maar alleen verliezers. De grootste verliezers zijn echter de inwoners en ondernemers van de gemeente Haren.

Gezond Verstand Haren heeft vanavond geprobeerd het onderste uit de kan te halen door samen met een aantal andere fracties de ‘missers’ van dit college te repareren. Standvastig en vastberaden de algemene lokale belangen op onze eigen onafhankelijke wijze handen en voeten te geven. Hieronder de inbreng op het dossier ‘Brinkschool’ en het dossier ‘Haderaplein’.

Brinkschool

Als wielrenners tijdens de Tour de Frans de Alpen of de Pyreneeën in gaan volgen er altijd een paar bergen die anders zijn dan de andere. Ze zijn groter. Ze zijn  hoger. Ze hebben vaak een extreem stijgingspercentage ten opzichte van de andere bergen.Deze bergen worden dan ook wel bergen van de buitencategorie genoemd. Van alle dossiers die ons als raad de laatste jaren zijn gepasseerd kunnen we de “locatiekeuze Brinkschool” ook rustig een dossier in de buitencategorie noemen.

Komt dit door de complexiteit van het stuk of door de vele randverschijnselen die er na het verschijnen van het stuk zijn bijgekomen?Wij denken dat het een combinatie is van beiden. De tot nu toe afgelegde route heeft het stuk complex gemaakt.

Met randverschijnselen bedoelen wij dat wij als fractie op een gegeven moment wel heel veel “prikkels” uit de samenleving kregen in de vorm van bijna spam achtige mailtjes en berichten over dit dossier.Uit deze “buitencategorie” berg aan informatie was het dus aan ons om hier de juiste gegevens uit te filteren om vanavond tot een goed en overwogen besluit te komen.

Hoe heeft de fractie van Gezond Verstand Haren dat gedaan?

Wij hebben alle informatie die wij konden vinden behorende bij dit dossier op tafel gelegd en zijn de spreekwoordelijke ui gaan afpellen. Nieuwsbrieven, positieve, boze, bezorgde en soms teleurgestelde mailtjes van ouders, mailverkeer van omwonenden petitie Rummerinkhof veilig, petitie Brinkschool we hebben alles naar de rand van de tafel geschoven.

Alle mail van MR en directie van zowel de Brinkschool als de PPS verdwenen naar de rand van de  tafel. Quickscan, verkeersaspecten, Bomen effectanalyse, haalbaarheidsonderzoeken, haalbaarheidsstudie, massastudie, concept inspectierapport, adviezen klankbordgroepen, verkeer, MAR, 2nd opinion, verkeersstructuurvisie. Alles hebben we tijdelijk even naar de zijkant van de tafel gelegd.

Totdat alleen dit nog voor ons lag:

Gewijzigd Voorstel aan de gemeenteraad: Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkeling Rummerinkhof. Eigenlijk de kern van de spreekwoordelijke ui “het voorstel zelf”.Om dit voorstel goed te kunnen beoordelen moet je het eigenlijk kunnen verifiëren.Gelukkig hebben we in de gemeente Haren zoals wettelijk verplicht een verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Geactualiseerd op 01-01-2018

Bedoeling van de verordening: tegen de laagste kosten voor de gemeente te voldoen aan haar huisvestingsplicht tegenover het bevoegd gezag van scholen. Om het plaatje nog wat scherper te krijgen hebben we de loop van dit dossier op een tijdlijn gezet.

En die hebben we laten beginnen op:

27-NOVEMBER-2017 

De datum dat het IHP (Integraal huisvestingsplan)2018-2021 Door deze raad na amendering is aangenomen.

Met beslispunt 4 toe te voegen: “het krediet voor de locatie Rummerinkhof van €6.586.00(exclusief correctie prijspijl) pas beschikbaar te stellen nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de definitieve locatiekeuze en de verkeersafwikkeling aan de Rummerinkhof.

Maken we een sprongetje naar

06-MAART-2018

Besluitenlijst nr. 10794 Raadsbericht over sluiting OBS de Linde.” Het college van B en W besluit: 

1. Het raadsbericht over de sluiting van OBS de Linde (nevenvestiging van OBS De Brinkschool) vast te stellen.

17-APRIL-2018

Besluitenlijst nr. 10838 Spoedaanvraag tijdelijke huisvesting Brinkschool.

“Het college van B en W besluit: 

1. de per 1 augustus 2018 vrijkomende onderwijshuisvesting van De Linde aan de Hertenlaan beschikbaar te stellen aan de Brinkschool ten behoeve van tijdelijke uitbreiding van de capaciteit; 

2. Stichting Baasis op de hoogte te stellen van het onder 1. genoemde besluit”

26-JUNI-2018

Besluitenlijst nr. 10912 Tijdelijke huisvesting Brinkschool met 4 groepen in voormalig Harens Lyceum aan de rummerinkhof.

Het college van B en W besluit: 

1. Onder intrekking van het besluit 10838 van 17-april-2018 de spoedaanvraag van Stichting Baasis voor tijdelijke uitbreiding van OBS de Brinkschool met 2 groepen te honoreren  door 4 groepen in het voormalig Harens Lyceum aan de Rummerinkhof.

Wethouder Stiekema stemt niet in met dit besluit.

2-SEPTEMBER-2018

Besluitenlijst nr. 10994 Aanleg subsidie pilot aardgasvrije basisscholen t.b.v. herhuisvesting Brinkschool in Rummerinkhof 8 

16-OKTOBER-2018

Besluitenlijst nr. 11023 Herzien raadsvoorstel locatiekeuze en verkeersafwikkeling Rummerinkhof.

Wethouder Stiekema stemt niet in met dit besluit. 

Dus de gemeente geeft toestemming aan Stichting Baasis om de Linde te sluiten.Vervolgens doet stichting Baasis een spoedaanvraag bij de gemeente voor tijdelijke extra huisvesting voor de Brinkschool.De gemeente maakt met besluit 10838 van de voormalige nevenvestiging van de Brinkschool een dislocatie van de Linde voor de Brinkschool.En met besluit 10912 trekt ze deze dislocatie weer in en opent de gemeente weer een nieuwe dislocatie voor de Brinkschool aan de rummerinkhof.

Als je deze tijdlijn leest is het op zich al vreemd dat stichtingBaasis het verzoek heeft gedaan voor het sluiten van de Linde en vervolgens een spoedaanvraag doet voor extra ruimte.Het is ook vreemd dat het college daarin is meegegaan omdat op basis van het aantal toekomstige leerlingen uit de nieuwe wijk het college zeker kon weten dat die ruimte nodig zou zijn zonder dat hiervoor extra kosten hoefden te worden gemaakt.

Vraag 1)

Heeft het college beoordeeld volgens de verordening of het aantal leerlingen van De Brinkschool en de Linde samenvallend onder een BRIN nummer zodanig was afgenomen dat de nevenvestiging de Linde kon worden gesloten?

Dan de spoedaanvraag voor tijdelijke huisvesting.

In de verordening lezen wij: 

**Bijlage 1. Deel B 1.1 Vaststellen ruimtebehoefte School voor basisonderwijs.

1.​De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen en omvat een speellokaal. De ruimtebehoefte wordt berekend voor elke school met een eigen BRIN-nummer 

In het jaarverslag van Baasis 2017 zijn de locaties de Linde en de Brinkschool op basis van geografische ligging aan elkaar gekoppeld. Beide scholen samen kennen een en hetzelfde BRIN nummer. Alle beoordelingen van de criteria in de verordening moeten worden gedaan voor hetzelfde BRIN nummer.

Vraag 2) 

Is er voor de Brinkschool en de Linde samenvallend onder een BRIN nummer sprake van een spoedeisende calamiteit voor ruimtebehoefte die een spoedaanvraag rechtvaardigt op grond van de verordening ? En met welke criteria uit de verordening heeft het college de spoedeisende calamiteit vastgesteld?  

Er is volgens ons namelijk helemaal geen spoedeisend karakter. Er is ruimte genoeg voor het bevoegd gezag in De Brinkschool en de Linde.

Een criterium in de verordening.

** ​Bijlage 1.  A.8 Bepalend bij het beoordelen van de beschikbaarheid van een gebouw of ruimte voor medegebruik is een afstand van ten hoogste 2 kilometer, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.**  

De afstand tussen de Brinkschool en de Linde is 1,2 km en er ligt daar een fietsstraat   Daar is de auto te gast.Dus volgens onze eigen verordening een weg binnen de genoemde afstand en een meer dan voldoende begaanbare veilige weg. Volgens de verordening is het bevoegd gezag dan verplicht de beschikbare ruimte van deLinde te benutten. En het college wordt geacht te toetsen aan dit criterium. 

Vraag 3)

Heeft het college dit gedaan en heeft zij deze criteria in haar overwegingen bij besluit 10912 betrokken.

Vraag 4)

Waarom is besluit 10838 om van de Linde een dislocatie van de Brinkschool te maken op 26-juni-2018 weer ingetrokken ?

Besluit 10838 voldeed volledig aan de criteria uit onze eigen verordening.

Vraag 5)

Punt 2. Van besluit 10838 was:

Stichting Baasis op de hoogte te stellen van het onder 1. genoemde besluit. Wat was de reactie van Stichting Baasis op dit besluit?Met het intrekken van besluit 10838 Het sluiten vande Linde als dislocatieen vervolgens groepen over te hevelen naar de Rummerinkhof , creëert het college een nieuwe dislocatie. 

Maar het betekent in feite volgens de verordening een herhuisvesting.

** Bijlage 1) A 2.2  herschikkingsoperatie

Uitgangspunt van investeringen die het gevolg zijn van een herschikkingsplan is dat een grotere doelmatigheid in het gebruik van de schoolgebouwen wordt bereikt en dat het voor het college een budgettair neutrale investering is, dus voor de gemeente geen extra investeringslasten ontstaan.Met het college besluit 10912 van 26-juni 2018 Tijdelijke huisvesting Brinkschool met 4 groepen in voormalig Harens Lyceum aan de rummerinkhof.gaat het college volgens ons buiten de criteria uit onze eigen verordening.

Daarom is punt 3 uit de motie van 24 september 2018 waarin het college werd opgedragen

Aansluitend op de herfstvakantie 2018 de bovenbouwleerlingen van OBS de Brinkschool tijdelijk te huisvesten in de Linde tot een nieuwe school is gerealiseerd, volledig volgens de criteria uit onze eigen verordening.

Vraag 6)

Waarom heeft het college punt 3 uit de door in meerderheid aangenomen motie van 24 september niet uitgevoerd?

Vraag 7)

Waarom waren betrokkenen van de Brinkschool eerder op de hoogte dat het college de motie niet zou gaan uitvoeren dan de raad? Officieel hebben wij als raad nog geen bericht ontvangen van dit college dat ze punt 3 uit de motie niet gaat uitvoeren.

Dan het college besluit van 2-september-2018

Besluitenlijst nr. 10994 Aanleg subsidie pilot aardgasvrije basisscholen t.b.v. herhuisvesting Brinkschool aan de Rummerinkhof 8 

Hoe kan het college nu al deel willen nemen aan een pilot aardgasvrije basisscholen t.b.v. Herhuisvesting Brinkschool aan de Rummerinkhof nr. 8 terwijl er door deze raad nog een definitieve keuze voor de lokatie moet worden genomen.

En met het voorliggende voorstel zegt het college tegen de raad maak die definitieve nog maar niet.

Vraag 8)

Graag uitleg van het college!

Dan het voorstel:

De definitieve locatiekeuze en verkeersafwikkeling voor de huisvesting van de Brinkschool op de locatie Rummerinkhof 8 niet vast te stellen en op te nemen in het overdrachtsdocument aan de nieuwe gemeente Groningen.Eigenlijk blijkt nergens uit het voorstel van het college en de net opgesomde tijdlijn op welke wijze de criteria uit de eigen verordening zijn toegepast om tot de tot nu toe genomen besluiten te komen.

Maar daarvoor heeft het college de kans om onze 8 vragen te voorzien van een duidelijk antwoord.Om het voorstel zonder opdracht aan de nieuwe raad over te laten vinden wij wat te makkelijk.

Daarom hebben we samen met het CDA, PVDA  en GL een amendement gemaakt deze zal straks door de PVDA worden ingediend.

Amendement locatiekeuze Brinkschool

Haderaplein

Het is aan ons als Raad vanavond om tot een afgewogen besluit te komen dat recht doet aan alle belangen in dit dossier. 

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft 3 mogelijkheden vanavond:

  • Ongewijzigd vaststellen
  • Afwijzenof
  • Gewijzigd vaststellen.

Het voorliggende plan heeft voldoende aanknopingspunten om opmerkingen te maken over de gevolgde procedure en de inhoud van het voorstel. 

Wij beperken ons tot de volgende punten:

  • Ongewijzigd vaststellen doet geen recht aan alle input van de omwonenden en andere belanghebbenden in de afgelopen jaren. Het staat vast dat er door dit college en voorgaande colleges toezeggingen zijn gedaan, die niet terugkomen in het voorliggende voorstel. Dat betreuren wij.
  • Afwijzen is geen optie omdat de exploitant dan recht heeft op het indienen van schadeclaims en de huidige gemeente Groningen en de provincie op grond van de Arhi bezwaar gaan maken. Er zal dus iets moeten worden besloten vanavond! 

De chaos rondom dit dossier is feitelijk begonnen met de bouw van dit gemeentehuis. Een gemeentehuis dat eigenlijk niemand van harte heeft gewild. En wat moet je dan om dit financiële debacle te kunnen financieren? Juist ja, geld met geld maken. Hoe maak je geld? Een bestemmingsplan maken voor een kolos van een gebouw, die het aanzicht van het centrum flink gaat bepalen, zonder een duidelijke visie op het centrum, een duidelijk verkeersplan en een duidelijk beeld over parkeren.

Het laatste wat we willen is niets vaststellen en een leeg gebouw achterlaten met een behoorlijke financiële last en een onduidelijke herbestemming. Een financiële last die we niet zomaar mogen en kunnen doorschuiven naar de nieuwe gemeente Groningen. Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn!

Blijft over, het voorstel te amenderen met duidelijke afspraken. Afspraken en toezeggingen die vanaf 2012 zijn gemaakt. En duidelijke richtlijnen wat wij als raad willen om de beeldbepaling van het gebouw op deze prominente plek in het centrum binnen de kaders te houden.

Het amendement wordt mede door ons ingediend. We spreken de hoop uit dat het college dit amendement wil overnemen. Dit dossier kent helaas geen winnaars. 

Laten we dan het beste ervan maken.

amendement Haderaplein