Waarom kan het niet?

Op 5 maart stuurden wij het college schriftelijke vragen over de informatievoorziening met betrekking tot het niet doorgaan van de gemeenteraadsverkiezingen . Wij deden in deze brief de suggestie om elke stemgerechtigde per brief (ingesloten bij de stempas) hierover te informeren. Met het verzoek onze brief voor 12 maart te beantwoorden.
“Toen ik dit gister op het stembureau vroeg was de reactie: er zijn best wel veel mensen die vragen waarom kunnen we niet voor de gemeenteraad stemmen….” (Fred Dellebarre)
 
Op 22 maart, EEN DAG NA DE VERKIEZINGEN ontvingen wij onderstaand antwoord van het college:

 Aan de fractievoorzitter van Gezond
Verstand Haren, de heer M. Wolters
 
Geachte heer Wolters,
 
Op maandag 5 maart jl. hebben wij uw schriftelijke vraag ontvangen over wanneer wij de inwoners van de gemeente Haren concreet gaan informeren over het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen niet op 21 maart a.s. maar in november van dit jaar plaats vinden.
Via deze brief kunnen wij bij u aangeven dat wij al zijn gestart met het concreet informeren van onze inwoners over dit onderwerp. Wij hebben bewust gekozen dit niet per brief te doen die is toegevoegd bij de stempas voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dit past namelijk in onze gebruikelijke werkwijze. Ook in het verleden zijn geen brieven toegevoegd als alleen stempassen voor een raadgevend referendum werden verstuurd.
Ook wij zien dat in de landelijke media veel aandacht is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s.. Echter is in de regionale en lokale media al geruime tijd aandacht voor de afwijkende datum van de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente vanwege een mogelijke herindeling en dat op 21 maart a.s. alleen een raadgevend referendum wordt georganiseerd. Daarnaast denken wij dat het grootste deel van de inwoners op de hoogte is van het afwijkende tijdstip van de gemeenteraadsverkiezingen door de grote betrokkenheid op dit dossier. Normaliter zullen politieke partijen ruim voor het verstrekken van de stempassen aan kiesgerechtigden een verkiezingscampagne opgestart hebben. Wij maken de inschatting dat onze inwoners het uitblijven van verkiezingscampagnes als signaal opvatten dat op 21 maart a.s. geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden.
 
Vanwege voorgenoemde redenen hebben wij gekozen onze inwoners in algemene zin te informeren via de gebruikelijke communicatiekanalen. Inmiddels hebben wij de volgende concrete stappen gezet:
• op twee momenten informeren wij onze inwoners via de Harener Molen-
wieken, namelijk in de edities van het Harener Weekblad van 7 en 14 maart; • via een nieuwsbericht op onze website;
• via berichten op onze social mediakanalen.
Wij denken hierin de juiste keuze te hebben gemaakt omdat ons de afgelopen weken weinig vragen hebben bereikt over het afwijkende moment van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Haren.

Wij vinden dat het college beter had moeten informeren!
1. Denkt het college dat al hun inwoners op social media zitten en ja/ja stickers op de bus hebben. Het Harener Weekblad wordt niet door iedereen gelezen!
2. Denkt het college dat hun inwoners helderziend zijn. De brief staat vol met aannames. Wij verwachten antwoorden gebaseerd op feiten!
 
De fractie van GVH heeft tot gister wel 100 man gesproken die van niets wisten (ook Groningers)

schriftelijke vragen aan college Haren

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Haren. Ons bereikten opmerkingen over de wateroverlast in Oosterhaar. Drassige grasvelden. Sloten vol water die anders altijd droog staan.  Vorige week stelden we vragen over de voortgang van het herindelingsproces. We vonden de antwoorden onbevredigend. Dit met name over de inhoud van het weblog van wethouder Michiel Verbeek, die haaks staan op de beantwoording van het college.

wateroverlast

Naar aanleiding van vragen van inwoners uit de wijk Oosterhaar, heeft de fractie van Gezond Verstand Haren contact gezocht met het waterschap. Onder andere door de vele regenval van de afgelopen maanden wordt geconstateerd dat grasvelden tot modderpoelen verworden, droge sloten nu vol water staan, kruipruimtes onder huizen vol lopen met water.

Uit de beantwoording van het waterschap blijkt dat de gemeente Haren een voortrekkersrol heeft aangaande de noodzakelijke aanleg van ontwateringsmiddelen. “De gemeente heeft immers de taak (grond)water in te zamelen en het openbare stedelijk gebied te ontwateren”

De fractie van Gezond Verstand Haren is op de hoogte van het feit dat grondeigenaren in de gemeente hier ook een verantwoordelijkheid in hebben.

Vragen aan het college:

  1. Bent u op de hoogte van de gestelde constateringen mbt natte grasvelden, droge sloten die nu vol water staan etc.
  2. Welke maatregelen heeft u tot nu toe genomen om deze overlast te beperken?
  3. Welke maatregelen gaat u nemen inzake noodzakelijke aanleg van ontwateringsmiddelen?
  4. Welke acties gaat u ondernemen om met name de inwoners/grondeigenaren van Oosterhaar te wijzen op hun verantwoordelijkheid maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen.

Citaat uit het antwoord van het waterschap:

“Bij de eventuele aanleg van ontwateringsmiddelen zal de gemeente Haren een voortrekkersrol moeten vervullen. De gemeente heeft immers de taak (grond)water in te zamelen en het openbare stedelijk gebied te ontwateren. De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van zijn eigen perceel. Dit betekent dat hij moet zorgen voor de afvoer van overtollig water van zijn perceel naar het gemeentelijke stelsel. De grondeigenaar is dus ook verantwoordelijk voor drainagesystemen onder en rond de woning en het voldoende waterdicht zijn van kelders.”

voortgang herindelingsproces

Dank voor de beantwoording op onze vragen over de voortgang behandeling wetsvoorstel Groningen, Haren en Ten Boer.

In de weblog van wethouder Verbeek van 17 maart 2018 wordt gesteld dat het college afgelopen week een brief heeft gestuurd over de beantwoording van minister Ollongren aan de Tweede Kamer met een afschrift aan de minister. In uw antwoord op onze schriftelijke vragen stelt u echter wat anders:

“Zo ja, is de vaste Kamercommissie van BZK op de hoogte gesteld van de visie van de gemeente Haren op de vragen die door de vaste Kamercommissie zijn opgesteld?

Antwoord: uit de beantwoording van de eerdergenoemde vragen maken we op dat de vaste Kamercommissie op de hoogte is.

Is het College bereid om de visie van de gemeente Haren, voor 12 maart ’18, voorafgaande aan de behandeling van het wetsontwerp in de 2e kamer, te delen met de inwoners van de gemeente Haren en de gemeenteraad? Zo ja, dan stellen we dat zeer op prijs.

Zoals aangegeven hebben wij m.b.t. de vragen geen visies aangedragen. M.b.t. de Omgevingswet en de decentralisaties zijn de antwoorden in lijn met onze zienswijze.”

De mededeling van wethouder Verbeek staat echter haaks op uw antwoord in de brief van 14 maart jl.

Als er wel een brief is verstuurd dan worden we graag per omgaande geïnformeerd over de inhoud van deze brief en dringen er nogmaals op aan dat U, uit het oogpunt van transparant bestuur, de inhoud van deze brief publiceert op de website van de gemeente Haren, in de plaatselijke media en via de socialmedia kanalen van de gemeente Haren. De fractie van Gezond Verstand Haren vindt het niet meer dan logisch dat de inwoners van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren op de hoogte zijn van de inhoud van deze brief.

 

 

(Anti Campagne) Haren mag niet stemmen!

A.s. Woensdag 21/3 zijn er (bijna) overal gemeenteraadsverkiezingen

Maar NIET in Haren!

Omdat de provincie ons gedwongen wil laten herindelen met de stad en we daarom moeten wachten tot het parlement daar een besluit over heeft genomen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen keerde Haren zich TEGEN herindeling!

Er wordt dus niet naar u geluisterd!

Laat de partijen in de Tweede Kamer weten dat u het hier niet mee eens bent.

Al die partijen voeren nu weer campagne met de belofte dat ze naar de kiezer gaan luisteren.

Mail naar de griffier van de Tweede Kamer tav ALLE kamerleden én de minister dat u HET NIET EENS BENT met een gedwongen herindeling!

Griffie : griffier@tweedekamer.nl

Gezond Verstand Haren blijft zich tot de laatste snik verzetten tegen een GEDWONGEN herindeling!

Dat hebben wij u immers beloofd.


Elin Stil (OOGTV)  in gesprek met Meinard Wolters

Vrijdag 16 maart stond de fractie van Gezond Verstand Haren op de wekelijke markt in Haren te flyeren.

Woensdag 21 maart tussen 07.00u en 09.00u een reportage van OOGTV op 106.6FM, kabel 105.5FM, of via de gratis OOG app.

behandeling wetsvoorstel in week 16

In week 16 (week van 16 april) wordt het wetsvoorstel tot samenvoeging behandeld in de 2e kamer.

De fractie van Gezond Verstand Haren is zwaar teleurgesteld in de beantwoording van de minister over de vragen van de leden van de vaste kamercommissie van BZK. Zij blijft, hoe dan ook, vasthouden aan het advies van de provincie om Haren te verkwanselen aan Stad. Dit kan en mag je niet verwachten van een minister van D66. Een partij, die zegt democratie (de wil van het volk) hoog in het vaandel te hebben. Dit kabinet gaat volledig voorbij aan het belangrijkste principe:

Besluiten moeten, van onderop, dus WIJ als inwoners van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren, gedragen worden.

Nee, de minister laat zich leiden door de macht van de provincie. Het regionaal belang telt zwaarder. Haren kan het financieel niet bolwerken.

De gemeente Haren stelt zich, in de samenwerking met omliggende gemeenten, welwillend op in de regio. De financiële positie wordt de komende jaren steeds robuuster (in verhouding beter dan die van de gemeente Groningen). Wettelijke taken worden naar behoren uitgevoerd.

De ambities van de gemeente worden getraineerd door het proces waar we gedwongen aan moeten werken.

Laat ons met rust zelf werken aan onze eigen toekomst

De leden van de tweede kamer moeten zich realiseren dat ze door de minister onjuist zijn geïnformeerd  over de werkelijke feiten. We roepen dan ook iedereen op elk lid van de tweede kamer, per mail, per brief, of persoonlijk, de komende weken te benaderen. Zeg hen dat ze op het verkeerde been gezet zijn.

We blijven strijden voor een ZELFSTANDIGE gemeente Haren!