Haren op eigen benen

Een mooie week voor de lokale democratie. 

Afgelopen week is er op diverse fronten lokaal, regionaal en landelijk aandacht gevraagd voor de uitdrukkelijke wens van de gemeente Haren om zelfstandig te blijven.

  • Het persbericht van veel lokale, regionale en provinciale onafhankelijke partijen.
  • De gemeente Haren heeft het boekje ‘Haren op eigen benen’ verstuurd naar de leden van de Staten Generaal.
  • In de landelijke pers is aandacht geweest voor de ondemocratische wijze waarop herindelingskwesties worden behandeld door provincies. Niet gedragen van onderop, maar van bovenaf opgelegd.
  • Vandaag, zaterdag 2 december, de presentatie van het rapport van het burgercomité: De ongemakkelijke waarheid over het herindelingsadvies Haren
  • De vele artikelen op zaterdag 2/12/17 in het Dagblad van het Noorden, RtvNoord, RtvDrenthe en de interviews met Mariska Sloot(wethouder GVH, Gustaaf Biezeveld(burgercomité) en Meinard Wolters(fractievoorzitter GVH) op HarenFM.
  • Komende woensdag een interview in het Harener Weekblad met Meinard Wolters.

Kortom: Minister, haal Haren uit het wetsontwerp! Den Haag, baseer U op de werkelijke feiten! Provincie Groningen, kom tot inzicht! Stad, houd je aan de aan de uitspraken die door jullie gedaan zijn!

Haren kan prima op eigen benen!

Alle informatie over de werkelijke feiten zijn terug te lezen op de nieuwe website van het burgercomité

 

 

Steun van lokalo’s Groningen en Drenthe

Onafhankelijken: haal Haren uit herindelingsvoorstel

Een groot aantal onafhankelijke politieke partijen uit gemeenten en de provincies van Groningen en Drenthe maken gebruik van het recht om een reactie op het herindelingsontwerp Groningen-Ten Boer-Haren in te dienen.

Deze reactie wordt ingediend bij de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. De partijen Algemeen Belang Ten Boer, Stadspartij, Student en Stad, Gezond Verstand Haren, Leefbaar Tynaarlo en de Provinciale Partijen Groninger Belang, Partij voor het Noorden en Sterk Lokaal ondertekenen deze brief. De partijen zijn van mening dat, vanwege foutieve informatie, een verkeerd proces, misleidende beeldvorming en een groot gebrek aan democratische legitimatie, Haren uit het wetsvoorstel moet worden gehaald.

De partijen verzoeken de commissie om gehoord te worden tijdens de hoorzitting die naar verwachting in januari 2018 zal plaatsvinden.

 

Gezamenlijke zienswijze Stadspartij Groningen , Student en Stad, Gezond Verstand Haren, Algemeen Belang Ten Boer, Groninger Belang , Partij Voor het Noorden, Leefbaar Tynaarlo, en Sterk Lokaal op het Wetsvoorstel Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer zoals gericht aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Groningen 26 – 11 – 2017,

Geachte wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Met uw brief van 26 oktober jl . stelt u ons in de gelegenheid tot het geven van een reactie op het Wetsvoorstel Samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer. Graag maken wij d oor middel van deze brief onze opvattingen kenbaar over de voorgenomen herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.

Inleidend:

Om te komen tot e e n gemeentelijke herindeling tussen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is de ‘lichte samenvoegingsvariant’ en de instemming van alle betrokken gemeenten altijd het uitgangspunt geweest voor de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer en de Provinciale Staten van Groningen . Dit uitgangspunt is nooit betwist en is van begin af aan altijd door alle betrokken partijen naar voren gebracht en benadrukt. W anneer men tot een herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer wil komen kan die alleen tot stand komen door de instemming van a lle betrokken gemeenten. Die vrijwilligheid was evident om tot een ‘lichte samenvoegingsvariant’ te komen en is dat, wat de ondergetekenden betreft, nog steeds. Hierbij staat voorop dat de fusie tussen de gemeenten Groningen en Ten Boer, geen ‘hinder’ mag ondervinden van een eventuele herindeling met de gemeente Hare n. De gemeenteraden van Groningen en Ten Boer hebben dit eerder, unaniem uitgesproken, omdat over de voorgenomen herindeling tussen Groningen en Ten Boer volledige consensus is over een herindeling tussen beide gemeenten.

Draagvlak

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, die zijn gehouden op 19 maart 2014, heeft een ruime meerderheid van Haren zich tijdens een burgerraadpleging tegen een fusie met de gemeente Groningen gekeerd. Op de vraag of men voor of tegen een herindeling met Groni ngen is heeft 74,5 % van het electoraat gestemd. Daarvan heeft 74 ,1% van de stemmers tegen een herindeling gestemd. Er is dus geen draagvlak onder de inwoner s van Haren. Deze uitslag heeft de mee rderheid van de gemeenteraad van Haren en het College van B&W altijd gerespecteerd. Haren heeft nooit ingestemd met een herindeling tussen Haren, Groningen en Ten Boer en dus kan er , in onze ogen, geen sprake zijn van een herindeling met de gemeente Haren .

Dit zien wij bevestigd d oor de uitspraak van de Raad van State , waaruit blijkt dat n iet wordt voldaan aan de voorwaarden die de minister heeft geformuleerd in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 30 juni 2015, kenmerk 2015 – 000305558, tot aanvulling van het Beleidskader gemeentelijke herindeling .

 Groeiend wantrouwen

 

Het herindelingsproces verloopt in onze ogen op basis van onjuistheden en aannames. Daarnaast bemerken wij een groeiend wantrouwen onder onze inwoners ten aanzien van het vertrouwen en geloof in politiek en democratie. Dit wordt mede veroorzaakt doordat he t College van Gedeputeerde Staten democratische besluiten en de burgerraadpleging van de gemeente Haren herhaaldelijk negeert. De vereiste vrijwilligheid lijkt omgeslagen in dwang en drang . Dat een gedeputeerde zich via sociale media, op een voor een gedeputeer de onwaardige wijze, uit, draagt niet bij aan het vertrouwen in de democratie en politiek.

 Wij zijn van mening dat we het vertrouwen dat onze inwoners in ons hebben, wanneer zij gebruik make n van hun stemrecht, niet mogen schaden. In de gemeenteraad van Haren heeft de coalitie steun van 63% van de stemmen tegen herindeling met Groningen en Ten Boer en de oppositie heeft steun van 36,4% van de stemmen voor herindeling.

De provincie Groningen heeft tegen het eigen collegeprogramma en een GS – besluit van 1 september 2015 in een gedwongen herindeling opgelegd. Het in woord ‘van onderop’ en ondersteunen van de wensen van de gemeenten is omgeslagen in dwang van bovenaf.

Wij zijn van mening dat het in het proces van gemeentelijke herindelingen van evident belang is dat er geluisterd wordt naar democratische besluiten en meerderheden, dat je elkaars autonomie respecteert, dat moet je elkaar grenzeloos gunnen.

Onjuistheden in het herindelingsproces:

1. Er is geen overeenstemming tussen de betrokken gemeenten. De gemeenteraad van Haren heeft zich meermalen uitgesproken tegen de beoogde herindeling en in zijn zienswijze d.d. 5 december 2016 uitdrukkelijk ook tegen ‘lichte samenvoeging’. Het college van B&W van Haren heeft in zijn brief d.d. 21 septembe r 2016 aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten al laten weten dat “de conclusie dat Haren akkoord zou zijn met de ‘lichte samenvoeging’ niet getrokken kan worden”.

2. De gemeente Haren heeft geen afspraken gemaakt over de rechtspositie van het eigen personeel met de gemeenten Groningen en Ten Boer.

3. Dat Tynaarlo niet zou wi llen samenwerken met Haren is pertinent onjuist! Raad en college hebben meermaals aangegeven open te staan voor diverse samenwerkingen en werkt op een aantal gebieden al samen .

4. De financiële situatie van Haren zou er slecht voor staan en om die op te lossen zouden voorzieningen zijn geschrapt en lasten enorm zijn verhoogd; dit is niet waar: de provincie heeft nimmer als toezichthouder aangegeven dat Haren er slecht vo or stond, de meerjarenbegroting is op orde, de algemene reserve wordt steeds aangevuld, er is geen voorziening geschrapt of verdwenen, voor het eerst sinds 20 jaar is de ozb verhoogd. De gemeentelijke lasten stijgen per gemiddeld e woningbezitter ( € 260.000) 5 euro per maand.

5. Gedeputeerde Staten geeft telkens aan dat het college van Haren akkoord is met herindeling/lichte samenvoeging; dit is onjuist hetgeen in de collegebesluiten van Haren terug te lezen is.

Welk probleem lossen we op?

Van een wetsontwerp waarin een herindeling volgens de wet arhi wordt afgedwongen, mag je verwachten dat het een oplossing biedt voor een serieus probleem. Het blijft voor ons echter volstrekt on duidelijk welk probleem wordt opgelost. Daar waar het herinde lingsadvies van de provincie nog gebaseerd leek op een noodlijdende gemeente Haren die nodig uit dat lijden verlost moest worden, erkent het wetsontwerp dat het in Haren best goed gaat. Het wetsontwerp maakt geenszins aannemelijk dat herindeling voor de ge meente Haren noodzakelijk is .

Samenvattend stellen wij dan ook dat:

• Door de uitspraak van de Raad van State, h et wetsontwerp samenvoeging Groningen – Ten Boer – Haren in plaats van de beoogde lichte samenvoeging nu een reguliere herindeling wordt;

• Hierdoor de kosten veel hoger worden en de werkzaamheden en voorbereidingen veel meer tijd zullen vergen dan bij een lichte herindeling;

• De betrokken gemeenteraden van Groningen en Ten Boer in meerderheid als harde eis hebben uitgesproken dat dat alleen van een herindeling met Haren sprake kan zijn wanneer het om een lichte samenvoeging gaat;

• De gemeente raad van Groningen op 16 december 2015, middels een amendement, unaniem, heeft uitgesproken dat de voorgenomen herindeling de gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen geen hinder mag ondervinden van de voorgenomen toetreding van Haren;

• Het zeer uitzonderlijk is dat en bijna duizend jaar oude hoofdstad van een provincie wordt opgeheven alleen om een ‘onwillige bruid’ te huwen;

• Het herindelingstraject met Ten Boer al veel eerder is gestart en daarbij uitgegaan is van vrijwilligheid;

• Het dwingen van een gemeente niet bevorderlijk zal zijn voor de integratie van alle gemeenten tot een gemeente;

• Haren niet wil meewerken aan een herindeling en de voorbereidingen daar van waardoor er onzekerheid is voor het gemeentelijk personeel van Groningen , Ten Boer en Haren ;

• Het een win – win situatie is voor iedereen wanneer Haren niet meer in het herindelingsvoorstel zal voorkomen zodat Groningen en Ten Boer dan verder kunnen met d e voorbereidingen van een vrijwillig huwelijk , de ingangsfatum van 1 – 1 – 2019 niet onder druk komt te staan en Haren als goede buur zelfstandig verder kan.

Tot slot verzoeken wij u om ons te horen tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie van BZK.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraadsfracties van Stadspartij, Gezond Verstand Haren, Student en Stad, Algemeen Belan g Ten Boer en Leefbaar Tynaarlo;

Amrut Sijbolts Fractievoorzitter Stadspartij Groningen

Meinard Wolters Fractievoorzitter Gezond Verstand Haren

Arjen Banach Fractievoorzitter Student en Stad 

René Staijen Fractievoorzitter Algemeen Belang ten Boer

Casper Kloos Fractievoorzitter Leefbaar Tynaarlo,

 Namens de Statenfracties : 
Bram Schmaal Fractievoorzitter Groninger Belang,

Partij voor het Noorden, Fractievoorzitter Bé Zwiers

Aimée van der Ham Fractievoorzitter Sterk Lokaal Drenthe

Mariska voorzitter PvhN

Op 16 november is Mariska Sloot (wethouder Gezond Verstand Haren) bij acclamatie gekozen tot voorzitter van het bestuur van de Partij voor het Noorden. Meinard Wolters, fractievoorzitter van GVH is toegetreden als algemeen bestuurslid.

De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de algemene ledenvergadering op donderdagavond 16 november jl. een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem (bij acclamatie) gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren. Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van Partij voor het Noorden. Mariska Sloot volgt Lieuwe Terpstra op die sinds de oprichting van de Partij voor het Noorden vrijwel onafgebroken voorzitter is geweest van de Partij voor het Noorden. Lieuwe Terpstra is tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid.

Verder zijn toegetreden tot het bestuur: Leendert van der Laan (secretaris) en Jan Lambers. (penningmeester) Meinard Wolters is gekozen als algemeen bestuurslid. Jurrie Nieboer blijft algemeen bestuurslid. Mark Kalse is afgetreden als penningmeester en Jur Kruizinga is afgetreden als secretaris.

Het bestuur van de Partij voor het Noorden wordt hiermee vergroot van 3 naar 5 bestuurders.

Begroting 2018 bijdrage GVH

Voorzitter,

Allereerst dank aan de ambtelijke organisatie voor het vele werk dat is verricht om de begroting voor 2018 op te stellen. Een helder leesbaar document dat vertrouwen geeft naar de toekomst.

Vertrouwen, omdat de ambities van Raad en College duidelijk zijn vertaald naar een gezonde financiële huishouding van de gemeente Haren. Een document dat, meer dan gevraagd, voldoet aan de gestelde kaders van de motie van juni 2016 waarin een aanzet wordt gegeven de financiële positie van de gemeente Haren te verstevigen.

Laat het duidelijk zijn dat er veel te wensen valt, maar dat het besef heerst dat we keuzes hebben moeten maken. Keuzes die wellicht mensen teleurstellen, maar die wel uit te leggen zijn. Immers, er zijn, nog steeds, geen gouden bergen. De keuzes uit het verleden werken nu nog steeds door in het geld wat daadwerkelijk te besteden valt.

Het verhogen van de OZB is zo’n keuze! Gelukkig hebben we die kunnen beperken tot gemiddeld 60 euro per jaar. Mevrouw Praamstra van de Christen Unie kon dat destijds relativeren met het spreekwoordelijke bosje bloemen per maand. Als dank voor haar pragmatische inzicht deze bos bloemen!

Sociaal Domein:

De Harense Rotonde krijgt steeds meer vorm. Met elkaar ontdekken we wat werkelijk nodig is op de Rotonde en kunnen binnen de bestaande financiële mogelijkheden verantwoorde keuzes maken. En ja, er blijft veel geld over. In het licht van (eventuele) bezuinigingen van het Rijk, is het verstandig om geld achter de hand te hebben en als het echt nodig is in te zetten.

Vragen aan het college:

Het College stelt dat ze voor 2018 2 extra beschutte werkplekken gaat inregelen. Een lovenswaardig streven, maar wat als er door omstandigheden 3 of meer mensen aangemeld worden? Vissen die dan achter het net? Of worden ze, indachtig de toezegging van de portefeuillehouder, toch serieus genomen en bij gebleken noodzaak voorzien van een beschutte werkplek?

De positie van Torion vraagt ook om opheldering! Zonder Torion op dit moment te kort te willen doen. Is het College met mij van mening dat het wenselijk is een takendiscussie op te starten waarbij alle taken van de gemeente op waarde worden beschouwd? Hierdoor is het wat ons betreft beter een integrale afweging te kunnen maken.

De participatieve samenleving:

Inwoners en ondernemers krijgen/nemen steeds mee ruimte om mee te denken en te handelen over en in ons woon- werk- en leefklimaat. De gemeente neemt het initiatief om gereedschappen te ontwikkelen voor medewerkers van de gemeente en inwoners die helpen bij de versterking van de participatieve rol van inwoners en ondernemers. Gezond Verstand Haren vindt het een goede zaak dat er aandacht is voor de participatieve samenleving, maar acht het raadzamer om deze gereedschappen in samenspraak met inwoners en ondernemers te ontwikkelen.

Vraag aan het College:

Waarom kiest U voor deze aanpak: “De gemeente Haren gaat gereedschappen ontwikkelen voor medewerkers en inwoners” (blz 19 activiteiten programmadoel 2) Waarom gaat U niet in een eerder stadium de dialoog aan met inwoners en ondernemers hoe we samen de participatieve samenleving willen vormgeven? Hiermee bereik je meer is onze gedachte!

Jongerenraad:

Een opmerking terzijde, maar wel een die we belangrijk vinden! Op 14 december 2015 is de Jongerenraad opgericht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan College en raad van de gemeente Haren.

Vraag aan het College:

Waarom staan zij niet vermeld in de begroting, naast de Milieu AdviesRaad, de Adviesraad Sociaal Domein en de Rekenkamer? We willen graag een toezegging van het college dat de Jongerenraad wordt vermeld in de begroting van 2019.

Als laatste het ondernemersklimaat in onze gemeente.

De gemeente Haren wil een levendig en gastvrij centrum en behoud van vitale winkelcentra. We zien veel winkelpanden leeg staan, we zien de komst van meer m2 winkeloppervlak in de realisatie van het Haderaplein, we zien ook dat het parkeerbeleid en de handhaving daarvan, consumenten wegjaagt en ondernemen voor ondernemers steeds moeilijker wordt . Al jaren opteert de fractie van Gezond Verstand Haren voor een gunstig ondernemersklimaat door het ‘vrij parkeren’ met name in de maand december te bepleiten in deze Raad. Al jaren wordt onze roep niet begrepen. Ondernemers staat het water tot de lippen en wij acteren daar niet op! Dat betreuren we!

Werkelijk inzicht in baten en lasten ontbreekt.  Dat lost het probleem niet op!

Parkeermeters, en storingen in de garage die sowieso al jaren een kostenpost zijn voor de gemeente. Dat lost het probleem niet op!

De vraag wat een kwartier gratis parkeren kost is lovenswaardig, maar dat lost het probleem niet op.

De opmerking om het parkeerbeleid pas te beschouwen als het Haderaplein gerealiseerd wordt, lost het probleem niet op!

Subsidie verstrekken aan het dorpsfonds waarin ondernemers niet meegenomen worden, lost het probleem niet op!

Gezond Verstand Haren roept het College op om op korte termijn samen met dorpsfonds en ondernemers om tafel te gaan en integraal te kijken naar daadwerkelijke oplossingen. Een eerste stap daarin wil de fractie van Gezond Verstand Haren nu al aanbieden. Wij dienen een motie in, die in samenspraak met ondernemers is voorbereid. De motie zal straks (als u het goed vindt, voorzitter, worden toegelicht door de heer Dellebarre.

Tot slot voorzitter wil ik afsluiten met een gedicht van Steven Pont: een stukje zelfreflectie voor de hele Raad. Ik hoop van ganser harte dat deze Raad de onderlinge verschillen, de polarisatie kan loslaten en komt tot waar het daadwerkelijk om gaat: het beste voor de inwoners en ondernemers van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren. Dat is voorzitter, Gezond Verstand!

SAMENWERKEN

Wie zijn toch die mensen die jezelf niet hebt uitgekozen, 

Die je tegenkomt in ruimtes die jezelf niet hebt ingericht,

Op tijden die jezelf niet hebt bepaald,

Onder voorwaarden die jezelf niet hebt opgesteld,

Aan taken moet werken

Die jezelf niet hebt bedacht…..?

 Het zijn mensen die standpunten hebben die uit hun belangen voortkomen,

Die posities te verdedigen hebben

Waarin het kleine

Ineens groot kan blijken

Maar met wie we onze beste resultaten toch halen

Wanneer we ze

met mildheid blijven bezien.