Tweede kamer is aan zet

De coalitiepartijen D66, Gezond Verstand Haren en het CDA hebben vandaag een gezamenlijk persbericht uitgebracht naar aanleiding van het wetsontwerp dat minister Plasterk in de laatste ministerraad van Rutte II heeft vastgesteld en opgestuurd naar de tweede kamer. 

Eindelijk is daar het wetsontwerp, dat aan de leden van de Tweede Kamer een fusie voorstelt tussen Groningen, Haren en Ten Boer. De fracties van D66, Gezond Verstand Haren en CDA hebben er na eerste lezing enkele vragen over.

Voor welk probleem is  deze herindeling  een oplossing?
Van een wetsontwerp waarin een herindeling  volgens de wet arhi wordt afgedwongen, mag je verwachten dat het een oplossing biedt voor een serieus probleem. Uit dit wetsontwerp wordt echter niet duidelijk welk probleem wordt opgelost. Daar waar het herindelingsadvies van de provincie nog gebaseerd leek op een noodlijdende gemeente Haren die nodig uit dat lijden verlost moest worden, erkent het wetsontwerp dat het in Haren best goed gaat. Het wetsontwerp maakt geenszins aannemelijk dat herindeling voor de gemeente Haren NOODZAKELIJK is.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Haren?
Van een gedwongen herindeling in het kader van de wet arhi mag je verwachten dat duidelijk wordt dat herindeling beter is voor de inwoners . De meerwaarde wordt echter niet benoemd. Over de nadelige gevolgen wordt helemaal niet gerept. Het wetsontwerp gaat simpelweg uit van het perspectief van een nieuwe grote gemeente. Zo’n grote gemeente heeft ‘meer bestuurskracht’! Nogal logisch want een grote gemeente heeft ook een grotere taakzwaarte. Is ‘meer’ ook ‘beter’ als het wordt afgewogen tegen meer afstand en meer bureaucratie?

Wat gaan de raden van Groningen en Ten Boer doen, nu er veel hinder ontstaat?
Het is een goede zaak dat de minister zich houdt aan zijn eigen beleidskader: Haren heeft niet ingestemd met de herindeling, dus kan er van een lichte variant (Haren en Ten Boer mogen aan de stad toegevoegd als zij dat zelf willen) geen sprake zijn. Dat de consequentie nu is dat ook de stad Groningen opgeheven wordt, wisten stad en provincie natuurlijk wel. De provincie koos er desalniettemin voor de zaken zo voor te stellen dat ook Haren had ingestemd. Terecht wees de Raad van State erop dat dit niet het geval is. Niet Haren, maar de provincie jaagt de samenleving hiermee op kosten en trakteert de stad op heel veel rompslomp en hinder.
Wat die hinder betreft: de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer hebben eerder unaniem aangegeven geen hinder te willen ondervinden van Haren: ‘graag of niet’ was de boodschap, want nodig was het voor hen niet. En als het al zou moeten dan via de lichte variant. Hoe gaan de raden daar nu mee om? Het zou een goede zaak zijn als ook zij zich zouden houden aan hun eigen kaders!
‘Groningen betaalt een hoge prijs voor de fusie…’ stelt het Dagblad van het Noorden. Maar Haren heeft daar niet om gevraagd. Voor Groningen is de toevoeging van Haren niet echt nodig, zo was de opstelling van Groningen tot nu toe. Nu lijkt echter dat in/bij  de stad  andere belangen spelen om Haren te annexeren, mogelijk zelfs ‘koste wat kost’!

De Tweede Kamer is aan zet
Het wetsontwerp is naar de Tweede Kamer en die is nu aan zet. De fracties van D66, GVH en CDA zullen zich maximaal inzetten om aan de leden van de TK duidelijk te maken dat Haren zelfstandig kan en wil blijven, dat een zelfstandig voortbestaan het beste is voor de inwoners van Haren en dat daarmee geen schade wordt toegebracht aan de grote buurgemeente.
Tot de TK zich heeft uitgesproken werken wij door aan Beterr Haren en blijft de motie van de raad van Haren van 5 september 2016 onverminderd van kracht: geen medewerking verlenen aan de herindeling.

Marjan Bachman, namens D66
Meinard Wolters, namens GVH
Jacob Boonstra, namens CDA

Hoe het allemaal begon

Gezond Verstand Haren is op 29 september 2009 opgericht. We zijn precies 8 jaar oud. We zijn er trots op dat we de inwoners en ondernemers de afgelopen 8 jaar hebben mogen vertegenwoordigen. Als enige lokale en onafhankelijke partij was en is en blijft het nog steeds hard nodig om de lokale belangen voor het voetlicht te brengen. Dit doen we voor U. Dit doen we samen met U!

Hoe het allemaal begon? Hieronder een geluidsfragment van de uitzending van HarenFM eind 2009 waarin Mariska Sloot, onze huidige wethouder werd geïnterviewd.

toename verkeersdrukte

De verkeersdrukte op de Dr. E.H. Ebelsweg (N860) neemt in de piekmomenten toe. Dit geeft extra wachttijd bij het opdraaien van de Rijksstraatweg, auto’s staan soms tot in de spoortunnel te wachten. Ook het afslaan vanaf de Dr. E.H. Ebelsweg naar Cantersveen kost in de piekmomenten extra tijd. De fractie heeft onderstaande vragen gesteld tijdens het vragenuur van de raadsvergadering op 25 september 2017.

Vraag: is er al een gesprek geweest tussen de gemeente en de projectorganisatie ARZ Aanpak Ring Zuid?

De echte werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zijn nog niet eens begonnen. In de laatste update die wij als raad van de Aanpak Ring Zuid hebben gehad is gesproken over het vermoeden van 1% extra drukte als de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zouden beginnen.

Vraag: als dit percentage nu niet klopt is er dan een plan B?

Mogelijke oplossingen? “Tijdelijke” stoplichten Dr. E.H. Ebelsweg / Rijksstraatweg, Een “tijdelijke” rotonde Dr. E.H. Ebelsweg / Cantersveen

 

Haren buitengebied? Hoezo!

Haren is op 20 september wakker geworden met een aardbeving met de kracht van 1.4 op de schaal van Richter. Gezond Verstand Haren heeft in april een motie ingediend met de vraag of de gemeente Haren zich wil uitspreken over het buitengebied en de voucherregeling. De andere partijen vonden de motie  niet ter zake doende. De aardbeving van 20 september in onze gemeente geeft reden om weer vragen te stellen over het standpunt van de gemeente over de definitie ‘buitengebied’ en hoe de gemeente er wil zijn voor haar inwoners. Hieronder leest U de schriftelijke vragen die onze fractie heeft gesteld aan het College.

Heeft U schade vanwege de aardbeving van 20 september? U kunt uw schade melden op de website van Centrum Veilig Wonen.

Omdat de gemeente Haren geen overzicht heeft van de schademeldingen die gedaan worden bij het Centrum Veilig Wonen, vragen we U om ook via onze contactpagina een melding te doen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


Geacht College,

Op 18 april 2017 heeft de fractie van Gezond Verstand Haren een motie ingediend in de raadsvergadering met betrekking tot het vaststellen van het buitengebied door de Nationaal Coördinator Groningen en het instellen van een voucherregeling.

U heeft naar aanleiding van deze motie toegezegd dat U de burgemeesters van het buitengebied bijeen zou roepen en van deze bijeenkomst verslag te doen. In de raadsvergadering van mei 2017 heeft U een korte mondelinge toelichting gegeven op het verloop van deze bijeenkomst. Vanwege de aardbeving in de gemeente Haren op 20 september 2017 met als episch centrum ‘de Koepel’, met een kracht van 1.4 op de schaal van Richter op een diepte van 3 kilometer, willen we U de volgende vragen stellen:

1: Wij verzoeken U om een schriftelijke terugkoppeling van de bijeenkomst met de burgemeesters van het buitengebied in aanwezigheid van de NCG.

2: Gezien het feit dat er ook in de gemeente Haren aardbevingen plaats vinden, zien we graag dat het College zich uitspreekt en een standpunt inneemt over het vaststellen van het buitengebied door de NCG. De fractie van Gezond Verstand Haren heeft de indruk dat de burgemeester als portefeuillehouder in dit dossier van mening is dat we geen partij zijn in de aardbevingsproblematiek. Is de burgemeester met ons van mening dat de gemeente Haren er voor haar inwoners is en dus voor erkenning moet knokken? Is de burgemeester van mening dat, nu wij wederom een episch centrum hadden op 20 september 2017, de gemeente Haren geen buitengebied kan zijn en er dus meer actie vanuit de gemeente moet worden genomen om haar inwoners bij te staan?

Er zijn meer gemeenten die ongewild in het zogenaamde buitengebied zijn geplaatst.

3: Is daar contact mee?

4: Worden de gemeente Haren en de andere gemeenten in het buitengebied goed geïnformeerd door de NCG?

5: Wat is de reden dat de gemeenten in het buitengebied nog steeds niet bij de stuurgroep van 12 gemeenten worden betrokken in het overleg over de schadeafwikkeling?

6: Hoeveel van de inwoners van de gemeente Haren zijn ‘on hold’  gezet op 31 maart 2017 en hebben een voucher aangeboden gekregen?

Het is ons bekend dat de burgemeester van Bedum aan de NCG heeft gevraagd om gegevens van schademeldingen door inwoners van de gemeente Bedum en dat de NCG die niet heeft verstrekt. Ons is ook bekend dat de NCG aan het college van Haren heeft beloofd te kijken naar de mogelijkheden over het verstrekken van schademeldingen in de gemeente Haren.

7: Heeft de NCG de gemeente Haren al informatie gegeven over het mogelijk kunnen verstrekken van gegevens?

8: De fractie van Gezond Verstand Haren ontvangt graag een overzicht van het aantal bekende aardbeving gerelateerde schadegevallen, of zo U wilt mijnbouwschade gerelateerde meldingen, in de gemeente Haren vanaf 2012.

Er zullen ongetwijfeld schadegevallen worden gemeld vanwege de aardbeving van 20 september 2017.

9: Waarom heeft de gemeente Haren op 20 september geen actie ondernomen via website van de gemeente of via ‘social media’ om inwoners die schade hebben, te informeren over de wijze waarop schade kan worden gemeld? Wij zien dit als een taak van de gemeente!

Als er een aardbeving is geweest, is er sprake van een aardbeving effectgebied.

10: Wij willen graag weten hoe groot de actieradius van de aardbeving in de gemeente Haren op 20 september 2017 is geweest en het effect daarvan op de omgeving.