HOE INTEGER IS HAREN NOG?

En wie gaat daarin zijn verantwoordelijkheid nemen?

Of je nu tegen of voor een herindeling bent. Of je nu tegen of voor het voorbereiden van de herindeling bent Als gemeenteraadslid heb je een controlerende taak! En dat betekent heel simpel: controleren of het college doet wat je met ze hebt afgesproken!

Geeft het college je (pro) actief de juiste informatie? Voert het college de meerderheidsbesluiten, dus ook aangenomen moties en amendementen uit?

Dat is de wet!

En als dat college dat niet doet, moet ze weg! Als je je als raadslid niet bewust bent van deze taak, heb je in die raad niets te zoeken. Als je je als wethouder niet bewust bent van deze opdracht heb je in dat college niets te zoeken.

Op 5 september 2016 nam de meerderheid van de gemeenteraad van Haren een motie aan, die door het college werd overgenomen; er zou door de ambtenaren en door het bestuur van Haren geen enkele inspanning worden verricht in het kader van de herindeling, Haren zou zich alleen nog richten op een zelfstandig Haren.

Als er dus ambtenaren in werkgroepen van de stad hebben gezeten, hoort het college dit te weten, immers de portefeuillehouder bestuurlijke toekomst en de portefeuillehouder personeel zijn politiek verantwoordelijk, ondanks dat de ambtenaren door de directeur worden aangestuurd.

Door de media werden vragen aan beide gesteld en door Gezond Verstand Haren en later het CDA werden vragen gesteld.

De tegenstrijdige antwoorden waren onder andere:

 

“ er zijn geen bestuurlijke werkgroepen” (van Veen)

“ ik weet niet van ambtelijke werkgroepen, daar is mij niets van bekend” (van Veen)

“ de pers liegt (van Veen)

“ er zijn werkgroepen maar wij doen er niet aan mee, wij verstrekken alleen informatie als daarom gevraagd wordt” (verbeek)

“ de raad is niet geïnformeerd, vond ik niet to the point” (Van Veen)

“ de raad is niet geïnformeerd, maar als ze dit filmpje kijken weten ze het nu wel “ (verbeek)

“ die werkgroepen zijn niet ingesteld” (verbeek)

“ wij hebben op het gebied van p & o vragen gesteld,” (Verbeek)

“ Groningen heeft ons incidenteel om informatie verzocht, die hebben we netjes gegeven” (Verbeek)

ik weet niks van een startbijeenkomst” (verbeek)

“ de werkgroepen zijn nog niet geëffectueerd”  (verbeek)

“ Ik weet niets van een trekker” (van Veen)

Saillant detail is dat Verbeek niks weet van een startbijeenkomst terwijl hij de beantwoording van de vragen van GVH zelf heeft getekend en die dus door het college zijn goedgekeurd. Daarin staat dat er door in ieder geval de gemeentesecretaris is deelgenomen aan die startbijeenkomst. Verbeek geeft dus weer de verkeerde informatie. GVH is op 20 december 2017 vanwege dit gekonkel en gedoe uit de coalitie gestapt. De integriteit en eerlijkheid staat bij ons wel bovenaan!

Helaas blijkt dat we gelijk hadden en dat onze voormalige wethouder een zeer lastige periode achter de rug heeft waar zij heeft moeten vechten tegen de bierkaai om de motie van 5/9/16 overeind te houden. De motie die de raad heeft aangenomen en de Raadsleden die al onze inwoners vertegenwoordigen. De oud-wethouder heeft getracht de opdracht van de inwoners uit te voeren, maar werd daarin zodanig belemmerd dat zij niet anders kon dan te kiezen voor haar en onze integriteit. Wij wilden geen onderdeel zijn van dit spel. De antwoorden van het college op onze vragen, leiden alleen maar tot meer rookgordijnen en dus tot meer vragen. Waarom moeten wij alles uit de pers vernemen? Waarom staat er bij die beantwoording niet dat Haren een ‘trekker’ aan de werkgroepen heeft geleverd?

Waarom weet de wethouder niet dat de gemeentesecretaris bij een startbijeenkomst voor de herindeling is geweest terwijl hij zelf de antwoorden heeft ondertekend?

Telkens weer wordt er een stukje toegegeven en meer meegewerkt aan de herindeling. Waarom? Nergens in de wet staat dat we hieraan moeten meewerken.

De integriteit van dit minderheidscollege van burgemeester en wethouders is in het geding! Gezond Verstand Haren zal vervolgvragen stellen en vragen om volledige openheid. Als blijkt dat de beantwoording wederom onder de maat is zullen wij vragen om een onafhankelijk onderzoek bij het bureau integriteitsbevordering openbare sector (BIOS) .

Het moet afgelopen zijn met de achterkamertjes, het negeren van de opdrachten van de Raad en het verzaken van de (pro) actieve informatieplicht!

Wij roepen de andere raadsfracties op nu ook hun verantwoording te nemen en niet alleen maar in het partijbelang te denken. Uw opdrachten worden genegeerd, u krijgt niet de juiste en volledige informatie en dat terwijl het college kan en kon weten dat juist dit onderwerp zeer gevoelig zou liggen.

Er zijn colleges voor minder naar huis gestuurd….

schriftelijke vragen

 

Fractie Gezond Verstand Haren

Meinard Wolters

Fred Dellebarre

Esther Wiersema

Alexander van der Woud

Nu het stof is neergedaald

Op 20 december hebben fractie en bestuur van Gezond Verstand Haren besloten om uit de coalitie te stappen en haar wethouder terug te trekken uit het college.

Nu het kerstreces is afgelopen, is het tijd om aan te geven hoe we in de raad van de gemeente Haren verder willen.

Dank

Allereerst willen we iedereen bedanken. Uit het hele land kwamen overweldigende positieve reacties. Het doet ons goed dat veel mensen erkennen en herkennen dat er ook politici zijn die eerlijkheid boven pluche stellen. De gang van zaken met betrekking op het dossier bestuurlijke toekomst, de manier waarop wij als lokale onafhankelijke partij werden meegetrokken in meewerken aan het herindelings proces van Groningen en Ten Boer, heeft ons doen besluiten om bij onze principes te blijven en niet langer deel te nemen aan een coalitie die steeds meer ruimte geeft om informatie te verstrekken aan en mee te praten met Groningen en Ten Boer.

Daarnaast ook veel verbaasde reacties. Niet iedereen had deze beslissing aan zien komen. De komende periode zullen we onze taken in de Raad als vanouds blijven continueren en natuurlijk ook daarna, als 2e en 1e kamer besluiten dat de gemeente Haren zelfstandig kan blijven.

Zelfstandig Haren

Daar waar D66 en CDA in de komende periode besluiten willen nemen die de zelfstandige status van Haren ten goede komen, zullen we daar zeker positief aan bijdragen, mits er geen medewerking wordt verleend aan het herindelings proces van Groningen en Ten Boer. Overige thema’s die tot eind 2018 besproken worden zullen we op inhoud beoordelen en niet op politieke meerderheden in de Raad.

Werkgroepen

De afgelopen maanden heeft de fractie van Gezond Verstand Haren vragen gesteld over de mogelijke deelname door ambtenaren van de gemeente Haren aan ambtelijke werkgroepen van Groningen en Ten Boer. De reacties daarop tijdens de afgelopen raadsvergaderingen en de uitlatingen van burgemeester van Veen in de media roepen nog meer vragen op. Deze zullen we hem stellen en vragen deze voor 19 januari te beantwoorden.

Vragen

In een interview met RTV Noord op 20 december j.l. heeft de burgemeester de kritiek dat het college eerder geïnformeerd had moeten worden over de werkgroepen naast zich neergelegd. ‘Ik wist dat ze bestonden, maar welke er waren en welke informatie wij aan ze [ambtenaren van Groningen en Ten Boer] verstrekten, hoef ik allemaal niet te weten. Dat heb ik dus ook niet gemeld. Dat vond ik niet ‘to the point’. De fractie van Gezond Verstand Haren is van mening dat het college een actieve informatieplicht heeft naar de raad. De raad is nooit op de hoogte gesteld van het bestaan van deze werkgroepen, laat staan de rol van ambtenaren van de gemeente Haren in deze werkgroepen.

De burgemeester is op 20/12, via zijn voicemail (want telefonisch onbereikbaar), in de college whatsapp groep en later telefonisch door de wethouder op de hoogte gesteld van het terugtrekken van de fractie van GVH uit het college en daarmee ook haar ontslag. De burgemeester heeft op dat moment alleen aangegeven dat de wethouder dit ontslag via de mail aan de voorzitter van de raad moest meedelen, hetgeen zij heeft gedaan.

Heeft de burgemeester de fractievoorzitter van GVH hierna benaderd? Heeft hij de heer Wolters en/of wethouder Sloot gevraagd om bedenktijd te nemen om een en ander toch nog te overwegen?

Heeft de burgermeester getracht zsm een lijmpoging/verbindingspoging te realiseren met de coalitiefracties en  wethouders?

Heeft de burgemeester de wethouder gevraagd naar de beweegredenen?

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft tot op heden geen telefoontje gehad van de burgemeester, maar had dat wel van hem verwacht. Waarom is er tot op heden door de burgemeester geen actie ondernomen richting Gezond Verstand Haren? Hij wist dat er spanningen waren in de coalitie!

Onderzoek: deelname Harense ambtenaren aan Groningse werkgroepen

Aan : College van B&W Haren

Van : fractie Gezond Verstand Haren

 Betreft :  Vragen naar aanleiding van deelname van ambtenaren gemeente Haren aan ambtelijke werkgroepen voorbereiding herindeling Groningen en Ten Boer

 Haren, 8 januari 2018

 Inleiding
De onduidelijkheden over deelname van Harense ambtenaren in de zogenoemde werkgroepen van Groningen en Ten Boer, met als doel voorbereidingen te treffen voor de herindeling tussen de genoemde gemeenten, moeten worden weggenomen.
De indruk die door de burgemeester van Groningen en door de burgemeester van Haren is gewekt dat er wel degelijk achter de schermen wordt deelgenomen aan bijeenkomsten dient te worden onderzocht.
Daarom roept de fractie van Gezond Verstand Haren het college op, zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 19 januari 2018, te komen met een schriftelijke reactie waarin de onderstaande vragen worden beantwoord. Verder verzoekt de fractie om openbaarmaking van de beantwoording op onderstaande vragen op de website van de gemeente Haren.

De vragen

 1. Wanneer en door wie is het college van Haren, dan wel een lid ervan, dan wel de directeur benaderd met het verzoek om vanuit Haren aan te haken bij de zes werkgroepen die de woordvoerder van de burgemeester van Groningen heeft genoemd?
 2. Wanneer is dit verzoek geagendeerd voor welke collegevergadering en van welk advies was dit voorzien? Werd hier het verzoek van de gemeente Groningen en het woord werkgroepen expliciet genoemd in dit advies?
 3. Wanneer heeft het college hierover welk besluit genomen? En hoe was de stemverhouding?
 4. Hoe is bij de besluitvorming getoetst hoe dit verzoek zich verhoudt tot de motie van de raad van Haren d.d. 5 september 2016?
 5. Wanneer is er vanuit Haren aangehaakt bij elk van de zes werkgroepen en op welke manieren is dit gebeurd? Op 3 maart 2017 was er in het kader van de herindeling aftrap fase 2 uitvoering, een bijeenkomst in de gemeente Groningen. Wie uit de gemeente Haren waren daarbij aanwezig en waarom en was het college daarvan op de hoogte?
 6. Welke taakomschrijving, werkwijze en aansturing kregen deze personen die aan de werkgroepen deelnamen dan wel deelnemen dan wel in gesprek waren met Groningen over de herindeling en aan wie wordt ambtelijk gerapporteerd?
 7. Welke ambtelijke leidinggevenden en leden van het college zijn op welke momenten geïnformeerd over de voortgang en de verrichte inzet vanuit Haren? En waarom is nooit overwogen de raad hierover vooraf dan wel tijdens over deze inzet op de hoogte te brengen. Is dit geen verzaking van de actieve informatieplicht van het college?
 8. Door wie en wanneer is deze informatie schriftelijk of mondeling in het college aan de orde gesteld en tot welke besluiten heeft dit geleid?
 9. Welke concrete inzet is tot nu toe gepleegd t.b.v. de werkgroepen en aansturing en wat hebben die bijdragen inhoudelijk opgeleverd?
 10. Hoe verhouden deze werkzaamheden en inzet zich tot de motie d.d. 5 september 2016?
 11. Is het college van mening dat nog steeds onverkort uitvoering wordt gegeven aan de motie d.d. 5 september 2016? Zo ja, hoe motiveert het college dit? Zo nee, Waarom is de raad hiervan niet op de hoogte gesteld en waarom is op 27/11 en 18/12 niet de juiste informatie verstrekt op vragen van de raad en de pers. Is het college het met ons eens dat de motie van 27/11/17 de motie van 5/9/16 onverkort bevestigd.
 12. Kan het college garanderen dat de door Haren verrichte werkzaamheden, inzet en informatieverstrekking in het kader van de voorbereiding op de herindeling in lijn is met het besluit van college en raad dat niet is ingestemd met het (lichte) herindelingsadvies en niet kan en zal worden uitgelegd als een feitelijke instemming van het college van Haren op de toepassing van de lichte samenvoegingsvariant zoals de meerderheid van provinciale staten in een motie aan de 2e kamer heeft neergelegd. ( motie M319 18 oktober 2017)

Namens de fractie

Meinard Wolters, Fractievoorzitter Gezond Verstand Haren.

Verklaring Mariska Sloot

Toen er een aantal maanden geleden signalen bij mij binnen kwamen over werkgroepen die de herindeling aan het voorbereiden waren kwamen heb ik dit in het college gevraagd. Het antwoord was nee. Het kritisch pad werd bekeken, maar verder niet. Ik heb elke week in de collegevergadering gevochten voor de volledige uitvoering van de motie 5/9. Net zo als ik sinds mijn aantreden elke dag heb gevochten voor de zelfstandigheid. Vrijwel nooit was het college daarin unaniem. De verslagen bewijzen dat ook. Kennelijk is het belang van een lichte samenvoeging zo groot, groter dan een reguliere herindeling, dat niet geschroomd wordt de integriteit van mij en dus mijn partij, mijn leden en mijn stemmers te grabbel te gooien.

Gezond Verstand Haren  is opgericht uit onvrede met de oneerlijke politieke spelletjes die werden gespeeld en om de dreigende gedwongen herindeling tegen te gaan. Nu moet ik helaas al enige tijd constateren dat ik tegen mijn wil en die van mijn partij onderdeel wordt gemaakt van die spelletjes. Ik bedank daarvoor, wij zijn altijd eerlijk geweest en altijd consequent. Ik zal daar niet van afwijken. Als dit betekent dat Gezond Verstand Haren daarom uit de coalitie stapt, het zij zo. Wij kunnen onszelf en onze achterban wél recht in de ogen kijken. Wij wisten niks van werkgroepen noch van enige andere explicite voorbereiding op een herindeling en wij willen er ook niks van weten.

In de wet staat dat de raad de baas is en de motie dus had moeten worden uitgevoerd. Mij werd verweten dat ik aan de leiband van de raad liep. Ik deed dat uit respect voor de wet, uit principe en uit mijn liefde voor Haren en haar inwoners. Ik hoop oprecht dat Den Haag in de gaten heeft wat hier gaande is en dat daar straks wel een eerlijk besluit wordt genomen.

Er is namelijk maar een besluit mogelijk: haal Haren uit dat ontwerp.

Laat Haren eigen verkiezingen en een eigen eerlijke burgemeester en gemeentesecretaris krijgen. Dat verdient ze namelijk! Dat is inmiddels wel gebleken. Als Gezond Verstand Haren haar fractie uit de coalitie trekt zal ik mijn ontslag aan de burgemeester aanbieden. Op de Grote Markt en op het Martinikerkhof zullen de vlaggen uitgaan. Men zal Gezond Verstand Haren de schuld geven van een herindeling. Maar wij hebben hier nooit aan meegewerkt en wij passen ervoor om te gaan liegen. Tegen deze oneerlijke grootmacht valt niet te vechten vanuit een coalitiepositie als je altijd in de minderheid bent.

Haren, 20-12-2017  Mariska Sloot

Gezond Verstand Haren uit de COALITIE

Beantwoording door de burgemeester tijdens het vragenuur over werkgroepen in de raadsvergadering van 18/12 is voor ons de druppel.

De antwoorden van burgemeester zijn in strijd met de motie van 5 sept 2016. Daar komt bij dat zijn optreden en besluiten structureel in strijd met dezelfde motie zijn. Hij stelt dat de gemeente Haren niet bezig is met voorbereiding op herindeling. Dit staat haaks op de motie van 5 september 2016. Er is besloten dat de gemeente Haren zich volledig richt op spoor 1: ‘Beterr Haren’ en niet meewerkt aan spoor 2: ‘herindeling met Groningen en Ten Boer’. Uit de antwoorden van de burgemeester blijkt dat er wel degelijk voorbereiding is op herindeling; Informatie geven, aansluiten bij werkgroepen.

Standpunt over het handhaven van de motie van 5 september 2016.

Volgens Gezond Verstand Haren kan er geen sprake zijn van informatie geven over vastgoed, archivering en wat dies meer zij. Het college komt met een voorstel om over ICT en personeel met voorbereidingen te starten en dat is helemaal in strijd met het raadsbesluit. Wij weigeren op voorhand daarmee in te stemmen en weigeren daaraan mee te werken.

De maat is vol

Voor Gezond Verstand Haren is nu de maat vol. Wij vermoeden dat deze handelswijze ertoe moet leiden dat Haren alsnog een lichte samenvoeging ingerommeld wordt. De burgemeester en de portefeuillehouder hebben zich niet gehouden aan hun actieve informatieplicht als zij zeggen dat zij handelen conform de motie van 5 september 2016. Er is nooit gemeld dat ambtenaren uit Haren informatie geven aan Groningen en Ten Boer en de raad is nooit om toestemming gevraagd.

We hebben in de coalitie constant moeten knokken voor onze standpunten, die niet werden gehoord. Onze wethouder heeft constant moeten knokken voor rechtmatige besluiten om zelfstandig te kunnen blijven. Zij voelt zich niet gehoord! Op basis van bovenstaande hebben we besloten te stoppen met onze samenwerking in de coalitie en deelname aan het college.

De resterende tijd van deze ambtsperiode zullen wij vanuit de oppositie natuurlijk het college blijven steunen in de strijd voor een zelfstandige toekomst van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren.