Persverklaring GVH over vertrouwensbreuk college

De fractie van GVH heeft het nieuws over de vertrouwensbreuk in het college met afschuw tot zich genomen.
We begrijpen dat de coalitiepartijen op zeer korte termijn nog eens met elkaar gaan praten over mogelijke oplossingen.
Op zes juni zullen we dan in een openbare raadsvergadering de resultaten van dit overleg te horen krijgen.
Wat onze fractie bijzonder bevreemdt is het volgende:
– Waarom willen twee wethouders binnen het college zich niet houden aan de door de raad aangenomen motie ?
– Als, zoals wethouder Kouwenhoven nu beweert, de verhoudingen en het vertrouwen al maandenlang op gespannen voet staan, waarom heeft het college dit dan niet aangegeven op het moment dat hier in de afgelopen maanden vragen over werden gesteld in de raadsvergadering? (Zowel over samenwerking met Groningen als over het vertrouwen hebben in elkaar zijn vragen gesteld)
– Waarom wordt een voorstel van de gemeentedirecteur, dat een enorme impact zal hebben op de organisatie van Haren, eerst beschouwd als een stuk dat zeer urgent is en dat ‘vandaag nog getekend moet worden door het college’, later door de voorzitter van de raad slechts een interne memo genoemd die slechts over verkenningen gaat? Dit spreekt elkaar nogal tegen. Zeker gezien het feit dat het niet willen steunen van dit voorstel door de heer Pek voor de andere twee wethouders aanleiding is om het vertrouwen in hem op te zeggen.

Bovenstaande vragen zullen wij natuurlijk ook stellen tijdens de vergadering van 6 juni, ondertussen wensen wij de coalitiepartijen veel wijsheid toe en zullen wij ons concentreren op het behoud van het zwembad.

Namens de fractie van GVH
Mariska Sloot

GVH presenteert GVH

Gebruikers handleiding Voor Haren

Tegelijkertijd met de nieuwe voorzitter presenteert GVH haar visie op Haren. Niet omdat de partij geen visie had, maar omdat na twee jaar in de politieke arena van Haren te hebben vertoefd het tijd werd om de partijstandpunten en kernwaarden te actualiseren.
De fractie is nu op de helft van haar termijn en heeft zich de afgelopen tijd voornamelijk druk bezig gehouden met het boven tafel brengen van politieke misstanden uit het verleden. Het wordt nu hoog tijd om vooruit te kijken.
De huidige politieke situatie is niet rooskleurig te noemen. De recessie en besluiten uit het verleden dwingen Haren er toe moeilijke keuzes te maken. In de raad is de bestuurlijke visie van het college nog steeds niet echt duidelijk, men wacht vooral de provinciebesluiten af.

hapklare oplossingen?

Volgens GVH moet dat nu juist niet. Het moet duidelijk zijn waar de politiek staat en welke kant zij op wil. GVH wil het goede voorbeeld geven.
Betekent dit dat GVH nu met hapklare oplossingen gaat komen voor alle problemen in Haren? Dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar voor oplossingen in de politiek heb je nu eenmaal een meerderheid nodig. GVH zal daarom ook altijd de samenwerking met andere partijen zoeken waar dat in het belang van Haren is.

zelfstandig!

Toch zal GVH, zoals iedereen dat van haar gewend is, kritisch oppositie blijven voeren waar dit nodig is. GVH wil de inwoners van de Gemeente Haren klip en klaar laten zien waar zij voor staat. Een zelfstandig Haren! Een kleinere en efficiëntere gemeentelijke overheid, voldoende optimale voorzieningen en geen afhankelijkheid van de stad Groningen. En ja, daar hoort volgens GVH ook een eigen zwembad bij. Dat zal heel lastig worden en we zullen alles uit de kast moeten halen om het geld hiervoor bij elkaar te krijgen. Maar we geven het nu nog niet op!

De handleiding is bedoeld als onderlegger voor de komende verkiezingen. GVH heeft twee zetels die zij met hart en ziel ten behoeve van de inwoner van Haren inzet. Met een nieuwe voorzitter en een duidelijke koers gaat GVH die uitdaging graag aan.

De handleiding is voor iedereen op te vragen bij mariska@gezondverstandharen.nl

Frans Schmidt nieuwe voorzitter GVH

Op donderdag 24 mei heeft de ledenvergadering van Gezond Verstand Haren unaniem een nieuwe voorzitter gekozen. Na het vertrek van Frits Stavast naar Zeeland en de interim periode van plaatsvervangend fractielid Pieter Jan Jansen, heeft de partij de heer Frans Schmidt bereid gevonden het stokje als bestuursvoorzitter over te nemen.

Frans Schmidt

Frans Schmidt (48) is sinds jaar en dag een bekend gezicht in Haren, met name op sportief vlak kent tout Haren hem als voorzitter van de vv Gorecht. Deze functie heeft hij de afgelopen zes jaar met veel verve bekleed. Na zijn afscheid als voetbalvoorzitter werd het tijd voor iets nieuws, maar wel iets nieuws waarbij hij blijvend betrokken kan zijn bij de toekomst van de gemeente Haren.
“ De toekomst van onze gemeente gaat mij aan het hart, ik wil graag mijn steentje bijdragen als voorzitter van de enige echte Harense partij, Gezond Verstand Haren.” Schmidt wil de partij verder uitbouwen en professionaliseren. “Deze jonge partij is nodig om de zelfstandige gemeente Haren en haar buitendorpen gezond te houden”, aldus Frans Schmidt.

CV

Schmidt, geboren te Breda, studeerde farmacie in Amsterdam en Groningen en is sinds 2000 werkzaam bij PRA (voorheen Pharma Bio Research) in diverse functies. Tegenwoordig is hij werkzaam als Client Relation Director. Vanaf zijn studententijd is Schmidt altijd bestuurlijk actief geweest en door het voorzitterschap bij VV Gorecht en de gedwongen verhuizing van het sportcomplex betrokken geraakt bij de Harense politiek.

Fractievoorzitter Mariska Sloot: “ wij zijn ontzettend blij met Frans als nieuw boegbeeld van het partijbestuur. Frans heeft een enorme bestuurlijke ervaring, een groot netwerk en, misschien wel het belangrijkste: een groot hart voor Haren!”.

initiatiefvoorstel GVH : kom met beleid studentenhuisvesting!

Haren 9 mei 2012.

De fractie van Gezond Verstand Haren zal tijdens de raadsvergadering van 21 mei a.s. een initiatiefvoorstel indienen waarbij het college de opdracht krijgt om beleid (of een verordening) te ontwikkelen op het gebied van studentenhuisvesting in de gemeente Haren.

maximering

GVH vindt dat bij toekomstig beleid rekening moet worden gehouden met een maximering van het aantal studenten per wijk, gerelateerd aan het aantal bewoners van die bewuste wijk waar eventueel tijdelijke en/of permanente studentenhuisvestingplannen zijn. Wij zien een maximum van 10 procent studenten op het totaal aantal bewoners van een wijk als uiterste aantal.

voorkomen beter dan genezen

Onze fractie meent dat de gemeente moet anticiperen op eventuele ontwikkelingen. Haren heeft geen historie op dit gebied en dus geen ervaring. Om te voorkomen dat we achteraf moeten concluderen dat een dergelijk beleid als leidraad voor plannen aanwezig had moeten zijn, is het raadzaam tijdig beleid op te ontwikkelen.

welkom

Gezond Verstand Haren is van mening dat studenten welkom zijn in onze gemeente, maar vindt wel dat hier duidelijke regels over moeten worden opgesteld. Eventuele overlast kan van te voren worden ingeperkt als men een maximum aantal studenten per wijk gaat hanteren.
Tijdens de raadsvergadering moet blijken welke andere politieke partijen het met ons eens zijn en welke niet.

balans

De huidige plannen voor studentenhuisvesting op het voormalig Biologisch Centrum voorzien niet in een dergelijke maximering, maar zullen volgens ons de balans uit de wijk halen waar het gaat om de bewoners en de studenten.