Schriftelijke vragen aan het college over Woonborg en renovatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W Haren

15 december 2011

 Vragen over toekomstige  samenwerking met de woningbouwvereniging Woonborg en over de renovatieperikelen in Oosterhaar.

De afgelopen maanden hebben wij met toenemende verbazing kennis genomen van de renovatie van de woningen aan de Irisweg en omgeving. Wij hebben ons ter plaatse op de hoogte gesteld en via de (sociale) media.

 

Dat de renovatie op technisch gebied en qua tijdsplanning uit de hand gelopen is nemen wij voor lief. Wat ons echter zeer getroffen heeft is de manier waarop Woonborg communiceert, of beter gezegd niet communiceert met de betreffende bewoners.

De houding van Woonborg laat zich misschien het beste karakteriseren als ‘autistisch’ of Stalinistisch. Er wordt niet of zeer slecht gecommuniceerd. Daar komt bij dat er een zodanig dreigende en agressieve sfeer rond het project dat bewoners bang zijn in hun eigen huis, in hun eigen straat. Eigendommen van bewoners worden respectloos behandeld en vernield. Mensen worden op agressieve wijze toegesproken en afgeblaft. De eindverantwoordelijke houdt zich lange tijd ‘incommunicado’ en weigert in contact te treden met de bewoners.

Wij constateren dat het renovatieproject zodanig uit de hand gelopen is dat  veelal oudere bewoners er psychisch aan onder door gaan en het woord ‘schandaal’ niet overdreven is.

Dit college streeft een open communicatiestijl na. In uw collegemanifest schrijft u het als volgt op:

1. ‘Dit college wil de burgers maximaal betrekken bij en invloed geven op hun leefomgeving.

Gekozen wordt voor een bestuursstijl die visionair, bindend, dienend en bescheiden is. Vanuit die houding wordt, samen met burgers, verenigingen, stichtingen, ondernemers, de gemeenteraad en ambtenaren, invulling gegeven aan een hoge ambitie.’

2. Dit college kiest voor een visionaire, bindende, dienende en bescheiden bestuursstijl. Gemeentebestuurders en -medewerkers staan vanuit een dienstverlenende houding dicht bij mensen.

3.: ‘De burgers hebben altijd het eerste en waar mogelijk ook het laatste woord. Zij worden zo vroeg mogelijk bij de plannen betrokken, hun mening wordt serieus meegenomen.’

4. Ook schrijft u ‘Qua woningbouw wil dit college de regie houden.’

Wij hebben hierover de volgende vragen:

*Of dit college dezelfde houding verwacht of eist van samenwerkingspartners als het van zichzelf eist in haar Manifest. Kan en wil dit college samenwerken met partners die de ambitie van het college niet delen? Acht u het mogelijk om de door u gewenste communicatiestijl en burgerbetrokkenheid te realiseren met partners die deze ambitie niet met u delen?

*Deelt u met ons de conclusie dat burgers de gemeente en dit college afrekenen op het gedrag van Woonborg. Dat burgers de gemeente medeverantwoordelijk houden?

*Deelt u met ons de opvatting dat het weren van de betrokken wethouder op bijeenkomst voor bewoners – d.d. woensdag 14 december 2011 – een schoffering is aan het adres van dit college en deze gemeente?

*Vindt u het acceptabel dat burgers respectloos worden bejegend, dat er in een hele wijk in Haren een sfeer van intimidatie hangt? Ziet u het als een taak van de gemeente om er voor te zorgen dat iedere burger vrijheid van meningsuiting heeft, ook als gaat het om dingen in zijn eigen huis en wijk?

*Hoe ziet u de regiefunctie van het college op het moment dat projecten volledig uit de hand dreigen te lopen? Projecten waarbij de gemeente een partner is die de eerste steen legt?

*Wilt u in de toekomst nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die inwoners van Haren respectloos behandelen?

*Deelt u onze mening dat de gemeente Haren geen nieuwe projecten met Woonborg moet aangaan voordat er concrete aanwijzingen zijn dat deze organisatie een communicatiestijl aanneemt die meer past bij die van de gemeente Haren. Dat die aanwijzingen kunnen zijn: personele wisselingen?

*Wat kan de gemeente zelf doen om deze bewoners, die zelfs tijdens de feestdagen in de kou, met lekkage, vernielde eigendommen, zonder enig zicht op snelle verbetering, die soms met het hele gezin in de woonkamer moeten slapen, waar elke dag weer nieuwe mankementen in de woning worden geconstateerd die vooraf niet bekend waren, maar die wel bekend hadden kunnen zijn, het gevoel te geven dat er tenminste iemand is die naar ze luistert?

*Woonborg geeft in zijn reactie aan de bewoners aan dat dit project een ‘experiment’ is. Kunnen we concluderen dat dit experiment mislukt is? Kan de gemeente de volgende keer als Woonborg een dergelijk experiment wil uitvoeren dit tegenhouden of hier tenminste harde eisen aan stellen?

*Inmiddels beschikken wij over feiten-, film- en fotomateriaal die al bovenstaande volledig onderschrijven en erger! Van de 47 bewoners hebben er minstens 30 aangegeven zeer ontevreden te zijn over de situatie! Is het college hiervan op de hoogte?

Ook heeft inmiddels een persbericht van woonborg de media bereikt waar zij haar excuus aanbiedt voor de overlast, dit klinkt natuurlijk heel goed. Maar vindt het college niet dat dit naar de bewoners al veel eerder had moeten gebeuren? De eerste, serieuze klachten dateren immers al van oktober jl. Ook is er beloofd dat declaraties mochten worden ingediend, deze worden echter niet betaald. Het is ook nog niet zeker wat precies betaald gaat worden. Toch maken bewoners meer kosten.

En: de huurders van woonborg zijn de klanten van woonborg en hebben recht op een goede klanttevredenheid, echter zij zijn inwoners van de gemeente Haren en hun veiligheid en leefomstandigheden zijn derhalve ook een verantwoordelijkheid van de gemeente Haren. Op wat voor wijze kan het college voor nu en in de toekomst ervoor zorgen dat klanten van woningbouwverenigingen die niet worden gehoord wel gehoord worden door de gemeente? Natuurlijk kunt u zeggen dat omdat Woonborg een autonome organisatie is, de gemeente hier helemaal niets aan kan doen. Maar raadsleden zijn gekozen door de inwoners, die inwoners zijn ook huurders van Woonborg, Vandaar dat wij willen weten hoe wij, via u, deze mensen kunnen helpen als hun woningbouwvereniging het niet doet.

 

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Gezond Verstand Haren

Mariska Sloot

Esther Wiersema

Pieter Jan Jansen