Het is helemaal niet leuk om gelijk te krijgen (deel 2)

Vandaag ontving Gezond Verstand Haren bericht van het college over het Haderaplein.

In juli 2010 werden wij op de hoogte gesteld van nieuwe feiten over dit project. Feiten die er niet om liegen en waar we al zo bang voor waren. Feiten die het comité raadhuisplein al jaren geleden naar voren heeft gebracht. Een groot verschil! Daar gaat het om. Daar ging voor de besluitvorming in 2009 ook al om….Het comité ging zelfs naar de rechter en bracht naar voren dat ze ervan overtuigd was dat de verdiencapaciteit, oftewel wat het Haderaplein zou moeten gaan opbrengen, niet voldoende zou zijn. Sterker nog, dat de gemeente Haren, die hier haar nieuwe gemeentehuis van wilde betalen, zwaar verlies zou gaan draaien. Maar de gemeente zei dat dit onzin was, er zou juist een boel geld verdiend worden. Hiervan zou niet alleen het gemeentehuis betaald kunnen worden maar ook nog de verliezen van het Komplan. Ook zou er nog een half miljoen overblijven voor sociale woningbouw. En die hebben we in Haren heel hard nodig.

De gemeente had een gerenommeerd bureau ingeschakeld om de verwachte opbrengst voor ons te berekenen. En dit bureau had de opbrengst geraamd op €7,2 miljoen.

Echter, toen tijdens de verkiezingscampagne het Haderaplein door diverse politieke partijen onder de aandacht werd gebracht als een groot risico voor de gemeente, kwam er op 10 februari 2010 een brief. Ineens bleek dat er een heel groot gat tussen de berekeningen toen (2008) en nu (2010) was ontstaan. Dit werd de gemeenteraad pas in juli 2010 verteld tijdens een bijzonderde raadsbijeenkomst. Naar aanleiding van die brief van 10 februari 2010, dus 5 maanden na dato, vond het college het nodig om de gemeenteraad zo snel mogelijk te informeren. Verbouwereerd waren we. Hoe was het mogelijk dat men in eerste instantie verkeerd had gerekend? Of was de tweede berekening fout? En hoe kan het dat die bewuste brief pas in juli 2010 bij het college terecht kwam? Wat moeten we hiervan denken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur? Is gebruik gemaakt van ambtelijke procedures om de inhoud van de brief pas na de verkiezingen te delen? En wat nu? Het college zou de zomerperiode gebruiken om alles eens goed uit te zoeken. Verschillende partijen, waaronder GVH, stelden schriftelijke vragen aan het college.

Vandaag kwamen de antwoorden…

-De interne stuurgroep Haderaplein/Raadhuisplein met onder meer de wethouders J. Niezen en Th. Berends geeft op 20 januari 2010 opdracht aan Draaijer en Partners om een advies over de bouwenveloppe op te stellen. Deze opdracht is in lijn met de richtlijnen voor het project Haderaplein

-Op 10 februari 2010 stuurt Draaijer en Partners het gevraagde advies met financiële kanttekeningen per mail aan de projectleider van de stuurgroep. De stuurgroep behandelt de brief. De projectleider maakt melding van de inhoud van de brief. Het wordt voor kennisgeving aangenomen. Eerst ‘niet uitvoerig’, daarna ‘niet inhoudelijk’. De cijfers zijn niet uitvoerig geanalyseerd, omdat de stuurgroep dat op dat moment niet opportuun en nodig vond. Daar dacht het College van B&W 5 maanden later heel anders over. Volgens Draaijer en Partners is de verwachte opbrengst €1,5 tot €3,5 miljoen lager dan de €7,2 miljoen waar het besluit op is genomen. Dat is informatie die van groot belang is voor het project, voor de gemeentelijke financiën, en ligt politiek gevoelig vanwege de op dat moment aanstaande verkiezingen.

-Het college, met onder meer 2 leden van de stuurgroep, besloot daarop in februari 2010 om de aanbestedingsprocedure niet te starten. Dit heeft als consequentie dat de bouwenveloppe niet gepubliceerd hoeft te worden, dus ook niet het advies van Draaijer en Partners. Dit besluit is door het ollege gemotiveerd met ‘Haderaplein is een issue in de verkiezingen van 3 maart 2010 geworden’, ‘We willen het nieuwe college niet opzadelen met een onomkeerbaar besluit’. Hetzelfde college stelt dat ze op dat moment niet op de hoogte zijn van het advies van Draaijer en Partners. Ze stellen dat ze pas op 2 juli 2010 op de hoogte van de brief werden gebracht.

Wat denkt u: U geeft opdracht om een advies te geven en als enkele weken later het advies binnenkomt, gaan we er niet naar kijken? We doen er niks mee? Dit vindt GVH vreemd.
Wat is nu het allerergste? Dat het College van B&W niet heeft geluisterd toen zoveel mensen waarschuwden voor dit enorme risico? Of dat men het kennelijk niet nodig vond om in verkiezingstijd de gemeenteraad in te lichten over het enorme verschil in verdiencapaciteit?

Alle inwoners van de Gemeente Haren kunnen ervan verzekerd zijn dat Gezond Verstand Haren in de komende commissie- en raadvergadering het college zeer kritische vragen zal stellen om de onderste steen boven te krijgen.

Uiteraard staat GVH voor een goede herinrichting van het Haderaplein, waarbij het Harens karakter niet uit het oog verloren mag worden. We herhalen een voorstander te zijn van een bindend referendum, maar dan wel op basis van juiste en volledige informatie en doorrekening van de varianten.

GVH hoopt dat deel 3 niet nodig zal zijn, we houden ondertussen ons hart vast.