Uur U voor Haren?

Vandaag, vrijdag 7 juli 2017, beslist de (demissionaire) ministerraad over de toekomst van de gemeente Haren. Daarna volgt nog het advies van de Raad van State over het besluit en moeten 2e en 1e Kamer het wetsontwerp in behandeling nemen. Hieronder volgt het bericht van het burgercomité dat wij vandaag ontvingen.

Twee belangrijke ontwikkelingen: Lees meer

Algemene beschouwing perspectiefnota 2018

Elk jaar wordt in de maand juni met de gemeenteraad en college gesproken over de kaders voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Het college heeft op veel beleidsterreinen aanzetten gegeven. We zijn nog steeds in afwachting van besluitvorming over de herindeling in 2e en 1e kamer. Volgend jaar zijn er ook verkiezingen voor de gemeenteraad. Veel financiële kaders zijn nog niet bekend. Er zijn in de perspectiefnota een aantal voorstellen gedaan, die later dit jaar en/of volgend jaar verder besproken worden. In dat perspectief heeft Gezond Verstand Haren tijdens de vergadering haar standpunten gedeeld en gereageerd op de voorstellen van het College. Lees meer

Bestuursrechter moet oordelen

“Bestuursrechter moet oordelen over besluit van provincie tot uitstel nieuwbouw Brandweerkazerne en herbouw ‘bureau woonomgeving’ van gemeente Haren” 

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben goedkeuring onthouden aan een besluit van de raad van Haren d.d. januari 2017 tot nieuwbouw van de brandweerkazerne en vernieuwing van de gemeentelijke werkplaats. Dit besluit was het resultaat van jarenlang overleg tussen de gemeente Haren en de Veiligheidsregio. Dit raadsbesluit had de instemming van de Veiligheidsregio, waarvan de burgemeester van Groningen voorzitter is en waarin ook de burgemeester van Ten Boer zitting heeft. De Veiligheidsregio heeft zelfs de huidige locatie van de brandweerkazerne aan de Westerse Drift al gekocht van de gemeente. Toch hebben Groningen en Ten Boer aan de provincie laten weten dat zij het niet eens zijn met dit besluit. De provincie laat nu de wens van deze beide gemeenten tot herindeling met Haren zwaarder wegen dan de zorgplicht van de gemeente Haren voor de werkomstandigheden van haar medewerkers en van de vrijwillige brandweer. Door zo inbreuk te maken op de autonome positie en verantwoordelijkheid van de raad van Haren worden de medewerkers van de vrijwillige brandweer en van de gemeentelijke uitvoeringsdienst ernstig benadeeld. Bovendien gaat de provincie eraan voorbij dat het nog onzeker is of het kabinet en het parlement zullen instemmen met herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer. Lees meer

nieuw commissielid – Alexander van der Woud

Gezond Verstand Haren is blij met de komst van Alexander van der Woud als plaatsvervangend commissielid voor de fractie. Hij werd geïnstalleerd door de burgemeester tijdens de raadsvergadering van 19 juni.